Mars 2021 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration blev 826 miljoner kronor i mars, vilket är 144 miljoner kronor (14,9 procent) lägre än i mars 2020. 

Utfallet för det första kvartalet uppgår till 2 339 miljoner kronor, vilket är 434 miljoner kronor (15,6 procent) lägre jämfört med det första kvartalet 2020. Ersättningarna till asylsökande, kommuner och regioner minskade med 199 miljoner kronor och Migrationsverkets utgifter för asylsökandes boende minskade med 44 miljoner kronor. Det beror på att antalet personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem har minskat med 26,6 procent. Det lägre antalet mottagna förklarar också varför utgifterna för Migrationsverkets förvaltning minskat med 132 miljoner kronor jämfört med det första kvartalet 2020.

Antal asylsökande m.m. mars 2021
2021 2020 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande mars 917 1 486 -569 -38,3
- varav män (inkl. pojkar) 584 912 -328 -36,0
- varav kvinnor (inkl. flickor) 333 574 -241 -42,0
- varav ens. barn och unga 23 43 -20 -46,5

Källa: Migrationsverket

Antal asylsökande januari-mars 2020
2021 2020 Förändring Förändring %
Antal asylsökande januari-mars 2 368 4 798 -2 430 -50,6
- varav män (inkl. pojkar) 1 499 2 939 -1 440 -49,0
- varav kvinnor (inkl. flickor) 869 1 859 -990 -53,3
- varav ens. barn och unga 85 192 -107 -55,7
- varav pojkar 61
- varav flickor 24

Källa: Migrationsverket

Beviljade uppehållstillstånd januari-mars 2021
2021 2020 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd jan-mars 19 789 24 902 -5 113 -20,5
-varav asyl 2 208 2 799 -591 -21,1
-varav anhöriga till asylsökande 874 1 265 -391 -30,9
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 1 904 2 226 -322 -14,5
-varav arbetsmarknad 4 952 6 141 -1 189 -19,4
-varav anhöriga, arbetsmarknad 2 894 4 227 -1 333 -31,5
-varav övriga 772 2 021 -1 249 -61,8
-varav anhöriga, övriga 6 185 6 223 -38 -0,6

Källa: Migrationsverket

Boende i Migrationsverkets mottagningssystem i mars 2021
Mars 2021 Mars 2020 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 27 301 37 189 -9 888 -26,6
- varav ensamkommande barn och unga 531 871 -340 -39,0

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
mars 2021
Förändring
jämfört med
mars 2020
Utfall
jan-mars 2021
Förändring
jämfört med
jan-mars 2020
SB + ÄB
2021
8 Migration 826 - 144 2 339 - 434 9 268
1:1 Migrationsverket 353 - 60 1 037 - 132 4 421
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 224 - 79 835 - 243 2 880
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 70 0 193 - 7 771
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 16 - 3 39 - 10 227
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 25 - 1 64 - 12 362
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 16 - 3 36 - 30 324
Övriga anslag 122 1 135 1 283
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 101 - 5 109 0 128
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 21 6 26 1 155
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt