Mars 2021 Kassamässig korrigering

Posten utgör skillnaden mellan å ena sidan nettot av vad som redovisats mot budgetens anslag och inkomsttitlar och å andra sidan nettot av in- och utbetalningar över statens centralkonto i Riksbanken. Kassamässiga korrigeringar uppstår dels till följd av periodiseringsskillnader, dels till följd av att det förekommer transaktioner över statens centralkonto som inte har sin motsvarighet på anslag eller inkomsttitlar och vice versa. Utfallet för den kassamässiga korrigeringen är en restpost, men den kan till stora delar specificeras.

Utfall för Kassamässig korrigering

Miljoner kr

Den kassamässiga korrigeringen blev -22 322 miljoner kronor i mars. I mars 2020 var korrigeringsposten 1 183 miljoner kronor, vilket innebär att utgiftsposten blev 23 505 miljoner kronor lägre i mars 2021.

För det första kvartalet uppgår den kassamässiga korrigeringsposten till 4 101 miljoner kronor, vilket är 4 432 miljoner kronor lägre än motsvarande period 2020.

Kassamässiga korrigeringar förekommer vid de flesta myndigheterna. De kassamässiga korrigeringarna uppstår på grund av skillnader mellan myndigheternas redovisning mot anslag och de anslagsbelopp som har tillförts myndighetens räntekonto. När redovisningen mot anslag är högre än de anslagsbelopp som tillförts räntekonto påverkas den kassamässiga korrigeringen negativt. Om fallet är det omvända påverkas den kassamässiga korrigeringen positivt. Även när redovisningen mot inkomsttitel periodiseras till en annan period än då betalning sker uppstår en kassamässig korrigering.

I mars har den kassamässiga korrigeringsposten påverkats negativt med ungefär 21 000 miljoner kronor då skatter som skulle betalas in till Riksgäldskontoret i februari blev försenade på grund av tekniska problem. Därför kom betalningen Riksgäldskontoret tillhanda den 1 mars i stället för den 28 februari. Skatteverket redovisade skatterna på inkomsttitlar i februari, men budgetsaldot påverkades inte förrän i mars. Därför uppstod en positiv kassamässig korrigering i februari och en negativ korrigeringspost i mars.

Under första kvartalet har den kassamässiga korrigeringsposten även påverkats av att auktionslikviden från Post- och telestyrelsens auktioner i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden (den 19 januari) har betalats in till staten i februari. Auktionslikviden uppgår till 2 317 miljoner kronor och inkomsterna ska periodiseras på inkomsttitel 2811 över den tid som tillståndet gäller, i detta fall till och med år 2045. Utfallet för varje enskild månad påverkas därmed marginellt, men den kassamässiga korrigeringsposten påverkas negativt med ungefär 2 300 miljoner kronor under första kvartalet (i februari).

Kassamässig korrigering, miljoner kronor
Utfall
mars 2021
Förändring
jämfört med
mars 2020
Utfall
jan-mars 2021
Förändring
jämfört med
jan-mars 2020
SB + ÄB
2021
Kassamässig korrigering - 22 322 - 23 505 4 101 - 4 432 278
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt