Mars 2021 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för Statsskuldsräntor m.m. blev ett överskott på 446 miljoner kronor i mars. Det är en skillnad på 4 300 miljoner kronor jämfört med mars 2020 då utgifterna uppgick till 3 854 miljoner kronor. Skillnaden avser främst högre valutakursvinster samt lägre kursförluster.

För det första kvartalet är utfallet ett överskott på 4 588 miljoner kronor. Det är en skillnad på 8 932 miljoner kronor jämfört med första kvartalet 2020 då utgifterna uppgick till 4 344 miljoner kronor.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden.

Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

Utfallet för räntor på lån i svenska kronor blev 1 285 miljoner kronor i mars, vilket är 207 miljoner kronor lägre jämfört med mars 2020. Utgifterna under årets första kvartal uppgår till 15 miljoner kronor, vilket är 1 485 miljoner kronor (99,0 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020.

Om Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs redovisas det som en ränteinkomst. Inkomster från överkurser vid emission blev 1 449 miljoner kronor i mars, vilket är 245 miljoner kronor högre jämfört med mars 2020. För det första kvartalet uppgår inkomsterna från överkurser till 4 113 miljoner kronor vilket är 406 miljoner kronor (10,9 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020.

Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades. För mars blev valutakursvinsterna 413 miljoner kronor, vilket ska jämföras med valutakursförluster på 2 938 miljoner kronor i mars 2020. Valutakursvinsterna under årets första kvartal uppgår till 917 miljoner kronor, vilket är 4 342 miljoner kronor höge än motsvarade period 2020 då valutakursförlusterna uppgick till 3 425 miljoner kronor.

Kursförluster uppstår vid förtidsinlösen av lån som har en högre kupongränta än marknadsräntan vid återköpstillfället. Utfallet för kursförluster blev 306 miljoner kronor i mars, vilket är 650 miljoner kronor lägre jämfört med mars 2020. För årets första kvartal uppgår kursförlusterna till 698 miljoner kronor, vilket är 2 842 miljoner kronor (80,3 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020.  

Tabell 1: Räntor på statsskulden i mars 2021 jämfört med motsvarande period 2020, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall mars 2021 Utfall mars 2020 Skillnad mars 2021 - mars 2020 Utfall mars mars 2021 Utfall jan-mars 2020 Skillnad 2021-2020
Räntor på lån i svenska kronor 1 285 1 492 -207 15 1 500 -1 485
Räntor på lån i utländsk valuta (*) 106 27 79 811 877 -66
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -1 449 -1 204 -245 -4 113 -3 707 -406
Summa räntor -58 314 -372 -3 287 -1 331 -1 956
Räntor på in- och utlåning (*) -282 -355 73 -1 136 -1 342 206
Valutakursförluster (+)/vinster (-) -413 2 938 -3 352 -917 3 425 -4 342
Kursförluster (+)/vinster (-) 306 955 -650 698 3 540 -2 842
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter -448 3 853 -4 300 -4 643 4 292 -8 934

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
mars 2021
Förändring
jämfört med
mars 2020
Utfall
jan-mars 2021
Förändring
jämfört med
jan-mars 2020
SB + ÄB
2021
26 Statsskuldsräntor m.m. - 446 - 4 300 - 4 588 - 8 932 165
1:1 Räntor på statsskulden - 448 - 4 300 - 4 643 - 8 934 10
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 1 55 2 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt