Mars 2021 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, landsbygd, livsmedel, djur, skog och jakt samt rennäring och andra samiska näringar. Utgiftsområdet omfattar även verksamhet inom utbildning och forskning.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel uppgick till 742 miljoner kronor i mars, vilket är 154 miljoner kronor (17,2 procent) lägre än i mars 2020.

För det första kvartalet uppgår utfallet för utgiftsområdet till 2 427 miljoner kronor, vilket är 467 miljoner kronor (16,1 procent) lägre än samma period 2020. Det beror främst på att utfallen inom anslagen 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och 1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur har minskat med totalt 597 miljoner kronor jämfört med det första kvartalet 2020. Utgifterna för anslag 1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar verkar åt det andra hållet och har ökat med 110 miljoner kronor hittills i år jämfört med samma period 2020.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
mars 2021
Förändring
jämfört med
mars 2020
Utfall
jan-mars 2021
Förändring
jämfört med
jan-mars 2020
SB + ÄB
2021
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 742 - 154 2 427 - 467 22 581
1:1 Skogsstyrelsen 44 - 4 132 4 545
1:2 Insatser för skogsbruket 19 - 10 49 2 360
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 15 7 141 110 133
1:8 Statens jordbruksverk 60 - 19 172 6 614
1:10 Gårdsstöd m.m. 61 52 122 - 22 7 159
1:14 Livsmedelsverket 25 2 73 4 270
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 95 - 151 492 - 294 5 310
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 88 - 89 306 - 303 3 732
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 1 1 2 - 4 250
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 179 13 536 40 2 144
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 36 - 4 128 - 12 696
Övriga anslag 119 48 275 2 1 368
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 13 - 2 38 - 1 161
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 11 0 31 0 128
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 2 0 10
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 27 1 53
1:9 Bekämpande av växtskadegörare - 1 - 1 2 1 12
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 1 0 9 - 16 137
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 - 1 2 - 3 31
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 5 - 2 11 - 11 167
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 6 - 8 15 - 24 194
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 3 3 40 - 3 43
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 1 1 1 1 14
1:21 Åtgärder på fjällägenheter - 2 - 2 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 20 2 30 1 129
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 60 57 66 57 107
1:27 Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet 1 1 1 1 29
1:28 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 30
1:29 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 120
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt