Mars 2021 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Myndigheter som finansieras inom området är bland annat Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård blev 1 218 miljoner kronor i mars. Det är 185 miljoner kronor (13,2 procent) lägre än i mars 2020.

Utgifterna för anslaget 1:8 Klimatbonus blev 428 miljoner kronor, vilket är 278 miljoner kronor (185,0 procent) högre jämfört med samma månad föregående år. Anslagsposten används för utbetalning av bidrag till fysiska och juridiska personer som köpt en ny klimatbonusbil. Från och med den 1 april höjdes klimatbonusen för fordon med nollutsläpp. Samtidigt ändrades också utsläppsgränserna för vilka fordon som ska få en högre malusskatt, vilket tidigast syns i utfallet för april.

Utfallet för anslagen 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden samt 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö blev 9 respektive 96 miljoner kronor i mars. Det är totalt 592 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år, vilket kan bero på betalningsförskjutningar.

För det första kvartalet uppgår utfallet för utgiftsområdet till 2 779 miljoner kronor, vilket är 337 miljoner kronor (13,8 procent) högre än motsvarande period 2020. Det beror främst på högre utgifter för anslaget 1:8 Klimatbonus.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
mars 2021
Förändring
jämfört med
mars 2020
Utfall
jan-mars 2021
Förändring
jämfört med
jan-mars 2020
SB + ÄB
2021
20 Allmän miljö- och naturvård 1 218 - 185 2 779 337 16 202
1:1 Naturvårdsverket 53 7 157 28 596
1:2 Miljöövervakning m.m. 24 6 39 - 19 508
1:3 Åtgärder för värdefull natur 112 76 200 130 1 962
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 9 - 233 25 - 224 1 147
1:8 Klimatbonus 428 278 906 493 2 910
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 96 - 359 403 - 57 1 400
1:14 Skydd av värdefull natur 204 123 240 112 1 686
1:16 Klimatinvesteringar 101 33 201 - 53 1 935
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 0 0 1 0 150
1:19 Industriklivet 0 0 1 0 750
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 67 - 1 176 - 20 1 089
Övriga anslag 122 - 116 430 - 54 2 071
1:5 Miljöforskning 22 - 40 22 - 41 99
1:6 Kemikalieinspektionen 21 - 1 69 - 6 281
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 17 0 139 86 272
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 25 4 69 - 1 295
1:10 Klimatanpassning 4 0 10 - 2 78
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 1 - 14 9 - 17 265
1:13 Internationellt miljösamarbete 2 - 14 14 - 4 47
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 13 - 9 61 - 6 248
1:17 Klimatpremier 7 - 41 8 - 61 170
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 3 - 1 7 0 215
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 8 0 22 - 1 101
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt