Mars 2021 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och offentlig upphandling.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 604 miljoner kronor i mars, vilket är 461 miljoner kronor (40,4 procent) högre än i mars 2020. Det högre utfallet avser framför allt utgifter för anslaget 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. som blev 433 miljoner kronor högre än samma månad föregående år.

För det första kvartalet uppgår utfallet för utgiftsområdet till 3 904 miljoner kronor, vilket är 230 miljoner kronor (5,6 procent) lägre än samma period 2020. Det lägre utfallet beror främst på att utfallet för anslaget 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter är 234 miljoner kronor lägre hittills i år jämfört med samma period 2020.

Från och med budgetåret 2021 redovisas utgifterna för Myndigheten för digital förvaltning inom utgiftsområde 22 Kommunikationer och på anslagen 2:6 Myndigheten för digital förvaltning samt 2:7 Digital förvaltning istället för inom detta utgiftsområde.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
mars 2021
Förändring
jämfört med
mars 2020
Utfall
jan-mars 2021
Förändring
jämfört med
jan-mars 2020
SB + ÄB
2021
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 604 461 3 904 - 230 17 502
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 344 433 3 183 - 1 14 107
1:9 Statistiska centralbyrån 52 1 143 - 1 586
1:11 Finansinspektionen 53 - 2 162 0 655
1:12 Riksgäldskontoret 28 0 80 2 330
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 1 0 2 - 234 110
1:15 Statens servicecenter 53 2 152 2 761
Övriga anslag 74 26 183 2 954
1:1 Statskontoret 8 3 23 3 102
1:2 Kammarkollegiet 8 2 18 4 73
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 9 6 3 20
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 2 0 11
1:7 Konjunkturinstitutet 6 1 17 0 67
1:8 Ekonomistyrningsverket 14 0 41 - 1 188
1:10 Bidragsfastigheter 20 3 45 8 341
1:13 Bokföringsnämnden 1 1 2 1 14
1:16 Finansmarknadsforskning 7 3 7 3 40
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 1 20 0 96
1:18 (2020) Myndigheten för digital förvaltning 0 5 0 - 20
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt