Mars 2021 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Högre utgifter för stöd till kultur och idrott på grund av covid-19

Utfallet för Kultur, medier, trossamfund och fritid blev 770 miljoner kronor i mars, vilket är 35 miljoner kronor (4,3 procent) lägre än i mars 2020.

För det första kvartalet uppgår utfallet för utgiftsområdet till 6 357 miljoner kronor, vilket är 831 miljoner kronor (15,0 procent) högre än det första kvartalet 2020. Det beror främst på att utgifterna för anslagen 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete, 2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner och 13:1 Stöd till idrotten sammantaget är 982 miljoner kronor högre än det första kvartalet 2020. Anslagen 1:2 och 13:1 har i ändringsbudget anvisats ytterligare 380 och 335 miljoner kronor för att mildra de ekonomiska konsekvenserna med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19.

Åt det andra hållet verkar utgifterna för anslag 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet som är 386 miljoner kronor lägre hittills i år jämfört med samma period 2020, vilket kan bero på månadsförskjutningar.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
mars 2021
Förändring
jämfört med
mars 2020
Utfall
jan-mars 2021
Förändring
jämfört med
jan-mars 2020
SB + ÄB
2021
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 770 - 35 6 357 831 21 110
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 55 52 395 276 2 809
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 1 - 357 374 - 386 1 759
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 26 - 60 665 388 1 127
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 15 - 6 225 52 771
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 2 2 87 3 268
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
8:1 Centrala museer: Myndigheter 107 - 11 315 - 13 1 466
8:2 Centrala museer: Stiftelser 2 - 21 192 125 297
10:1 Filmstöd 61 61 610 60 825
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 1 - 5 136 25 291
13:1 Stöd till idrotten 346 326 828 318 3 322
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 1 140 60 4 560
Övriga anslag 154 - 15 929 - 77 3 157
1:1 Statens kulturråd 6 0 17 3 67
1:3 Skapande skola 0 - 1 0 - 1 201
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 1 - 2 21 7 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 2 1 2 1 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 4 0 17
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 2 - 1 172 - 3 228
2:3 Statens musikverk 9 1 24 2 123
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 8 - 2 42 2 201
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 9 2 27 2 127
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 0 16 0 71
4:1 Statens konstråd 1 0 2 - 1 11
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 4 1 8 1 68
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 1 0 3 - 1 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 1 1 37 4 46
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 4 0 23
6:1 Riksarkivet 40 7 116 - 13 441
7:1 Riksantikvarieämbetet 22 0 74 1 289
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8
8:3 Bidrag till vissa museer 2 - 1 48 28 92
8:4 Forum för levande historia 4 0 12 1 60
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 3 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 1 0 24 5 107
11:1 Sändningar av TV Finland 9 9 9 - 1 9
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 1 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 1 5 1 24
11:5 Stöd till taltidningar 2 1 6 1 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2 1 11 0 52
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 0 0 2
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 1 - 6 6 - 11 102
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 - 3 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 7 - 21 27 - 99 132
14:2 Bidrag till tolkutbildning 2 - 5 17 0 55
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 37 - 3 140
14:4 Särskilt utbildningsstöd 2 0 75 0 193
15:1 Spelinspektionen 7 0 18 1 76
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt