Mars 2021 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 9 696 miljoner kronor i mars. Det är 2 929 miljoner kronor (43,3 procent) högre än motsvarande period 2020. Det högre utfallet förklaras främst av utbetalningar av statsbidrag inom anslaget 1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.

För det första kvartalet uppgår utfallet för utgiftsområdet till 25 557 miljoner kronor, vilket är 4 440 miljoner kronor (21,0 procent) högre än samma period föregående år. Det beror bland annat på att utbetalningar av stöd till vuxenutbildning samt yrkeshögskoleutbildning är högre i år jämfört med motsvarande period föregående år. Även utfallet för anslagen 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet samt 1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling är högre i år.

Utfallet för anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor uppgår till 954 miljoner kronor det första kvartalet. Det är 551 miljoner kronor (136,9 procent) högre än motsvarande period föregående år, vilket främst beror på en tillfällig förstärkning av lärosätenas forskningsresurser för att minska effekterna av utebliven privat forskningsfinansiering till följd av coronapandemin.

Utfallet för anslaget 1:11 (2020) Fler anställda i lågstadiet blev noll kronor för det första kvartalet, vilket är 985 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år. Det beror på att satsningen Statsbidrag för lågstadiet i grundskolan har upphört och i någon mån ersatts av satsningar som finansieras av anslaget 1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.  

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
mars 2021
Förändring
jämfört med
mars 2020
Utfall
jan-mars 2021
Förändring
jämfört med
jan-mars 2020
SB + ÄB
2021
16 Utbildning och universitetsforskning 9 696 2 929 25 557 4 440 92 234
1:1 Statens skolverk 80 15 226 26 1 157
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 459 113 1 026 458 4 797
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 1 298 - 1 1 911 - 1 3 903
1:13 Bidrag till lärarlöner 0 0 4 875
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 2 644 2 644 2 644 2 644 6 230
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 0 1 815 629 3 660
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 306 76 907 217 3 635
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 169 15 506 44 2 025
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 191 2 572 7 2 286
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 195 14 585 43 2 339
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 196 2 587 7 2 349
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 197 13 592 40 2 368
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 140 2 421 5 1 684
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 163 12 489 36 1 957
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 144 1 431 4 1 724
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 131 9 394 28 1 575
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 100 1 300 3 1 199
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 145 10 436 30 1 745
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 86 1 258 3 1 033
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 140 2 421 5 1 684
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 15 348 44 1 393
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 148 5 443 15 1 773
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 299 12 921 49 3 774
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 172 - 41 954 551 2 231
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 228 4 684 14 2 734
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 421 10 2 146 304 7 146
1:11 (2020) Fler anställda i lågstadiet 0 - 985
Övriga anslag 1 529 - 8 5 542 221 20 959
1:2 Statens skolinspektion 37 0 105 2 468
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 63 11 176 1 770
1:4 Sameskolstyrelsen 6 - 2 17 1 58
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan - 17 2 102 - 4 315
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 0 - 25 30 - 23 209
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 13 0 19 1 110
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 7 - 45 7 - 45 504
1:11 Skolforskningsinstitutet 2 0 5 0 25
1:12 Praktiknära skolforskning 0 0 9 1 19
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet 22 - 5 22 - 6 163
1:16 Bidrag till vissa studier 0 0 1 0 18
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan 11 0 32 2 135
2:1 Universitetskanslersämbetet 14 - 2 36 - 2 158
2:2 Universitets- och högskolerådet 15 2 40 2 243
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 4 199 12 795
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 5 191 15 766
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 0 105 1 419
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 6 191 17 763
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 65 0 262
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 99 7 298 21 1 193
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 30 0 90 0 358
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 74 5 223 15 891
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 0 72 1 289
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 5 160 15 642
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 66 0 264
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 7 266 22 1 066
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 65 1 258
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 25 3 74 8 294
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 26 0 105
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 5 173 14 692
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 0 33 0 132
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 0 53 1 214
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 13 0 53
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 10 2 30 5 122
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 - 1 10 - 2 40
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 48 4 144 13 575
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 22 0 90
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 3 121 9 484
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 22 0 88
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 4 132 12 528
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 28 0 111
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 3 114 10 456
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 20 0 81
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 3 114 10 456
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 18 0 70
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 4 91 11 367
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 14 0 57
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 3 106 10 424
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 19 0 78
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 15 1 45 3 180
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 5 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 17 1 69
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 3 0 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 12 1 36 2 144
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 5 0 21
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 3 120 10 478
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 23 0 94
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 10 1 39
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 5 0 22
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 39 3 119 9 472
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 64 26 73
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 8 - 21 369 26 420
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 13 0 41 - 1 183
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 29 2 413 5 1 117
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 9 1 41
3:6 Institutet för rymdfysik 4 0 12 - 1 57
3:7 Kungl. biblioteket 36 4 108 11 420
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 - 3 9 - 4 50
3:9 Sunet 1 - 4 3 - 9 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 1 0 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 3 0 8 1 44
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 0 0 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 1 - 5 69 0 89
4:1 Internationella program - 1 - 1 28 - 2 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 27 - 3 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 2 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 0 18 - 7 52
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt