Februari 2021 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration blev 625 miljoner kronor i februari, vilket är 111 miljoner kronor (15,1 procent) lägre än i februari 2020. 

Ersättningarna till asylsökande, kommuner och regioner blev 41 miljoner kronor lägre och Migrationsverkets utgifter för asylsökandes boende 10 miljoner kronor lägre. Det beror på att antalet personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem har minskat med 25 procent. Det  lägre antalet mottagna förklarar också varför utgifterna för Migrationsverkets förvaltningsutgifter minskat med 40 miljoner kronor jämfört med februari 2020.

Antal asylsökande m.m. februari 2021
2021 2020 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande februari 747 1 497 -750 -50,1
- varav män (inkl. pojkar) 459 923 -464 -50,3
- varav kvinnor (inkl. flickor) 288 574 -286 -49,8
- varav ens. barn och unga 22 70 -48 -68,6

Källa: Migrationsverket

Antal asylsökande januari-februari 2020
2021 2020 Förändring Förändring %
Antal asylsökande januari-februari 1 453 3 312 -1 859 -56,1
- varav män (inkl. pojkar) 916 2 027 -1 111 -54,8
- varav kvinnor (inkl. flickor) 537 1 285 -748 -58,2
- varav ens. barn och unga 64 149 -85 -57,0
- varav pojkar 48
- varav flickor 16

Källa: Migrationsverket

Beviljade uppehållstillstånd januari-februari 2021
2021 2020 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd jan-feb 12 471 16 525 -4 054 -24,5
-varav asyl 1 225 1 818 -593 -32,6
-varav anhöriga till asylsökande 553 1 265 -712 -56,3
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 1 418 1 314 104 7,9
-varav arbetsmarknad 3 127 4 115 -988 -24,0
-varav anhöriga, arbetsmarknad 1 800 2 822 -1 022 -36,2
-varav övriga 720 1 049 -329 -31,4
-varav anhöriga, övriga 3 628 4 142 -514 -12,4

Källa: Migrationsverket

Boende i Migrationsverkets mottagningssystem i februari 2021
Februari 2021 Februari 2020 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 28 439 37 950 -9 511 -25,1
- varav ensamkommande barn och unga 562 914 -352 -38,5

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
feb 2021
Förändring
jämfört med
feb 2020
Utfall
jan-feb 2021
Förändring
jämfört med
jan-feb 2020
SB + ÄB
2021
8 Migration 625 - 111 1 513 - 289 9 268
1:1 Migrationsverket 364 - 40 684 - 72 4 421
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 139 - 51 611 - 163 2 880
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 66 - 1 124 - 8 771
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 14 - 3 23 - 7 227
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 22 - 1 38 - 12 362
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 7 - 18 20 - 27 324
Övriga anslag 11 2 13 - 1 283
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 8 5 8 5 128
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 4 - 3 5 - 6 155
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt