Februari 2021 Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten

Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget består av premiepensionssystemet (premiepensionen) och fördelningssystemet (inkomstpensionen och tilläggspensionen). I den allmänna ålderspensionen ingår även garantipensionen för dem som saknar eller har låg inkomstgrundande pension. Utgifterna för garantipension belastar statens budget och redovisas under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom.

Utfall för Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten

Miljoner kr

Utfallet för Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget uppgick till 27 578 miljoner kronor i februari. Det är 395 miljoner kronor (1,5 procent) högre än i februari 2020.

För 2021 har inkomst- och tilläggspensionerna räknats upp med 0,5 procent. Att pensionsutgifterna ökar mer beror framför allt på att antalet pensionärer med inkomstgrundad ålderspension ökar.

Ålderspensionssystemet, miljarder kronor
Utfall
feb 2021
Förändring jämfört
med feb 2020
Utfall
jan–feb 2021
Förändring jämfört
med jan–feb 2020
SB + ÄB
2021
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 27,6 0,4 55,2 0,8 336,4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt