Februari 2021 Riksgäldskontorets nettoutlåning

För att statens budgetsaldo ska överensstämma med statens lånebehov, med omvänt tecken, redovisas posten Riksgäldskontorets nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost på budgetens utgiftssida. Riksgäldskontorets nettoutlåning utgörs av in- och utlåning till myndigheter, affärsverk, vissa statliga bolag och fonder.

Utfall för Riksgäldskontorets nettoutlåning

Miljoner kr

Återbetalning av Riksbankslån minskar nettoutlåningen

Riksgäldskontorets nettoutlåning utgörs av förändringen i lån och kontobehållningar i det som kallas statens internbank. Internbanken vänder sig till myndigheter, affärsverk och vissa statliga bolag och fonder. I februari minskade nettoutlåningen med 35 618 miljoner kronor.

Riksgäldskontoret har sedan 2009 tagit upp valutalån för vidareutlåning till Riksbanken i syfte att förstärka valutareserven. Lånet till Riksbanken består egentligen av flera lån med olika löptid. Lånen löper efter hand ut och har sedan 2009 oftast ersatts med nya lån.

Från och med februari 2021 avser Riksbanken att återbetala lånen i Riksgäldskontoret i den takt lånen förfaller. I stället kommer Riksbanken att köpa utländsk valuta på valutamarknaden så att valutareservens storlek inte förändras nämnvärt över tid. I februari förföll lån motsvarande 24 086 miljoner kronor, därmed återbetalade Riksbanken 24 086 miljoner kronor och nettoutlåningen påverkades negativt med samma belopp. Utlåningen till Riksbanken uppgår till 157 988 miljoner kronor den 28 februari 2021.

Pensionsmyndigheten sätter in premiepensionsavgifter i Riksgäldskontoret i avvaktan på slutlig placering av premiepensionsspararna. I februari ökade kontot för premiepensionsavgifterna med 4 484 miljoner kronor. När pensionsavgifterna sätts in på konto i Riksgäldskontoret minskar nettoutlåningen. Hittills i år har premiepensionsavgifterna minskat nettoutlåningen med sammantaget 9 509 miljoner kronor.

Riksgäldskontorets nettoutlåning, miljoner kronor
Utfall
feb 2021
Förändring
jämfört med
feb 2020
Utfall
jan-feb 2021
Förändring
jämfört med
jan-feb 2020
SB + ÄB
2021
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 35 618 - 30 150 - 39 593 - 35 424 14 881
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt