Februari 2021 Kassamässig korrigering

Posten utgör skillnaden mellan å ena sidan nettot av vad som redovisats mot budgetens anslag och inkomsttitlar och å andra sidan nettot av in- och utbetalningar över statens centralkonto i Riksbanken. Kassamässiga korrigeringar uppstår dels till följd av periodiseringsskillnader, dels till följd av att det förekommer transaktioner över statens centralkonto som inte har sin motsvarighet på anslag eller inkomsttitlar och vice versa. Utfallet för den kassamässiga korrigeringen är en restpost, men den kan till stora delar specificeras.

Utfall för Kassamässig korrigering

Miljoner kr

Tekniska problem medför en kassamässig korrigering på 21 miljarder kronor

Den kassamässiga korrigeringen blev 19 031 miljoner kronor i februari. Det är 13 498 miljoner kronor högre än i februari 2020.

Kassamässiga korrigeringar förekommer vid de flesta myndigheterna. De kassamässiga korrigeringarna uppstår på grund av skillnader mellan myndigheternas redovisning mot anslag och de anslagsbelopp som har tillförts myndighetens räntekonto. När redovisningen mot anslag är högre än de anslagsbelopp som tillförts räntekonto påverkas den kassamässiga korrigeringen negativt. Om fallet är det omvända påverkas den kassamässiga korrigeringen positivt. Även när redovisningen mot inkomsttitel periodiseras till en annan period än då betalning sker uppstår en kassamässig korrigering.

I februari har den kassamässiga korrigeringsposten påverkats med ungefär 21 000 miljoner kronor då skatter som skulle betalas in till Riksgäldskontoret blev försenade på grund av tekniska problem. Därför kom betalningen Riksgäldskontoret tillhanda den 1 mars i stället för den 28 februari. Skatteverket har redovisat skatterna på inkomsttitlar i februari. Därför uppstår en positiv kassamässig korrigering i februari. I mars kommer den kassamässiga korrigeringen i stället bli negativ med anledning av detta.

I motsatt riktning har den kassamässiga korrigeringsposten, i februari, påverkats av att auktionslikviden från Post- och telestyrelsens auktioner i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden (den 19 januari) har betalts in till staten i februari. Auktionslikviden uppgår till 2 317 miljoner kronor och inkomsterna ska periodiseras på inkomsttitel 2811 över den tid som tillståndet gäller, i detta fall till och med år 2045. Utfallet för varje enskild månad påverkas därmed marginellt, men den kassamässiga korrigeringsposten påverkas negativt med ungefär 2 300 miljoner kronor i februari.

Kassamässig korrigering, miljoner kronor
Utfall
feb 2021
Förändring
jämfört med
feb 2020
Utfall
jan-feb 2021
Förändring
jämfört med
jan-feb 2020
SB + ÄB
2021
Kassamässig korrigering 19 031 13 498 26 423 19 073 278
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt