Februari 2021 Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska unionen

Utgifterna inom utgiftsområdet utgörs av Sveriges betalningar till Europeiska kommissionen för EU-budgeten. Europeiska unionens allmänna budget upprättas årligen inom en flerårig budgetram.

Utfall för utgiftsområdet Avgiften till Europeiska unionen

Miljoner kr

Utfallet för Avgiften till Europeiska unionen blev 8 581 miljoner kronor i februari, vilket är 4 531 miljoner kronor (111,8 procent) högre än i februari 2020.

Det beror framför allt på att den avgiftsdel som baseras på bruttonationalinkomsten (BNI) blev 3 954 miljoner kronor högre i februari jämfört med februari 2020. Att BNI-delen blev högre beror dels på att Sveriges reduktion på den BNI-baserade avgiftsdelen löpte ut den 31 december 2020. Den nya reduktionen för Sverige i och med den nya gällande långtidsbudgeten för perioden 2021-2027 har ännu inte trätt i kraft. Att utfallet blev högre beror också på att den uttagssats som tillämpas på medlemsstaternas BNI för budgetåret 2021 uppgår till 0,8659 procent. För budgetåret 2020 fastställdes motsvarande uttagssats till 0,6507 procent. Den BNI-baserade avgiftsdelen fungerar som en kompletterande resurs för EU som ska finansiera alla utgifter som inte täcks av andra inkomstkällor.

Avgiftsdelen som baseras på tullinkomster uppgick till 358 miljoner kronor i februari, vilket är 163 miljoner kronor lägre än i februari 2020. I den gällande långtidsbudgeten för perioden 2021-2027 får samtliga medlemsstater i EU behålla 25 procent av tullinkomsterna, för att täcka de administrativa kostnaderna. Motsvarande behållning var 20 procent för perioden 2014-2020.

Den mervärdesskattebaserade avgiften blev 1 071 miljoner kronor i februari, vilket är 740 miljoner kronor högre än i februari 2020. EU:s uttagssats från mervärdesskatt har fastställts till 0,30 procent för perioden 2021-2027. För perioden 2014-2020 var uttagssatsen på samma nivå men för bl.a. Sverige var den reducerad till 0,15 procent. Reduktionen på den mervärdesskattebaserade avgiften löpte ut den 31 december 2020 och den nya reduktionen har ännu inte trätt i kraft.

Avgifterna från Sverige och andra medlemsstaterna benämns EU:s egna medel. De egna medel som krävs för finansieringen av budgeten 2021 motsvarar 1,12 procent av EU:s sammanlagda BNI. För perioden 2020 var motsvarande siffra 0,89 procent.

EU-avgiftens storlek per månad kan av olika skäl variera mellan åren. Den budgeterade årsavgiften till EU för 2021 är drygt 3 000 miljoner kronor högre än 2020. Under 2020 har 2 519 miljoner kronor av anslagskrediten utnyttjats.

Sveriges avgifter till och bidrag från EU för perioden januari-februari 2021 och 2020, miljoner kronor
Jan-Feb 2021 Jan-Feb 2020 Förändring
Avgifter till EU 15 186 10 335 4 851
BNI-baserad avgift 12 594 8 496 4 098
Tullavgift 843 961 -118
Mervärdesskattebaserad avgift 1 749 879 870
Bidrag från EU 9 286 9 315 -29
Bidrag från EU:s jordbruksfonder 9 031 9 120 -89
Bidrag från EU till fiskenäringen 0 0
Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 8 0 8
Bidrag från Europeiska socialfonden 12 0 12
Bidrag till transeuropeiska nätverk 49 13 36
Bidrag från Europeiska faciliteten för återhämtning och motståndskraft 0
Övriga bidrag från EU 186 182 4
Nettoflöde från statens budget till EU 5 900 1 020 4 880

Bidragen från EU redovisas under inkomsttyp 6000 Bidrag m.m. från EU.

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen, miljoner kronor
Utfall
feb 2021
Förändring
jämfört med
feb 2020
Utfall
jan-feb 2021
Förändring
jämfört med
jan-feb 2020
SB + ÄB
2021
27 Avgiften till Europeiska unionen 8 581 4 531 15 186 4 851 45 037
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 8 581 4 531 15 186 4 851 45 037
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt