Februari 2021 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för Statsskuldsräntor m.m. blev ett överskott på 2 033 miljoner kronor i februari. Det är en skillnad på 3 500 miljoner kronor jämfört med februari 2020 då utgifterna uppgick till 1 468 miljoner kronor.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden.

Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

Utfallet för räntor på lån i svenska kronor blev -447 miljoner kronor i februari. Det ska jämföras med ett utfall på 489 miljoner kronor i februari 2020.

Om Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs redovisas det som en ränteinkomst. Inkomster från överkurser vid emission blev 1 429 miljoner kronor i februari, vilket är 463 miljoner kronor lägre jämfört med februari 2020.

Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades. För februari blev valutakursvinsterna 392 miljoner kronor, vilket ska jämföras med valutakursförluster på 389 miljoner kronor i februari 2020.

Kursförluster uppstår vid förtidsinlösen av lån som har en högre kupongränta än marknadsräntan vid återköpstillfället. Utfallet för kursförluster blev 263 miljoner kronor i februari, vilket är 2 243 miljoner kronor lägre jämfört med februari 2020.

Tabell 1: Räntor på statsskulden i februari 2021 jämfört med motsvarande period 2020, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall februari 2021 Utfall februari 2020 Skillnad feb 2021 - feb 2020 Utfall jan-feb 2021 Utfall jan-feb 2020 Skillnad 2020-2019
Räntor på lån i svenska kronor -447 489 -937 -1 270 8 -1 278
Räntor på lån i utländsk valuta (*) 749 620 129 705 746 -41
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -1 429 -1 892 463 -2 664 -2 503 -161
Summa räntor -1 127 -782 -345 -3 229 -1 749 -1 480
Räntor på in- och utlåning (*) -829 -694 -135 -854 -883 29
Valutakursförluster (+)/vinster (-) -392 389 -781 -503 487 -990
Kursförluster (+)/vinster (-) 263 2 507 -2 243 392 2 584 -2 192
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter -2 085 1 420 -3 504 -4 195 439 -4 634

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
feb 2021
Förändring
jämfört med
feb 2020
Utfall
jan-feb 2021
Förändring
jämfört med
jan-feb 2020
SB + ÄB
2021
26 Statsskuldsräntor m.m. - 2 033 - 3 500 - 4 142 - 4 632 165
1:1 Räntor på statsskulden - 2 085 - 3 504 - 4 195 - 4 634 10
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 52 4 53 2 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt