Februari 2021 Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområdet omfattar näringspolitik, politik för utrikeshandel samt politik för handels- och investeringsfrämjande.

Utfall för utgiftsområdet Näringsliv

Miljoner kr

Utfallet för Näringsliv blev 1 458 miljoner kronor i februari, vilket är 1 035 miljoner kronor (244,9 procent) högre än utfallet för februari 2020.

Det samlade utfallet i februari för anslagen 1:22 Stöd vid korttidsarbete, 1:23 Stöd till enskilda näringsidkare samt 1:24 Omställningsstöd uppgår till 1 054 miljoner kronor. Anslagen fördes upp på statens budget under 2020 och avser olika stöd för att motverka de negativa effekterna av coronapandemin. Jämförelsen mellan åren påverkas av att anslagen inte fanns på statens budget i februari 2020.

Utgiftsområde 24 Näringsliv, miljoner kronor
Utfall
feb 2021
Förändring
jämfört med
feb 2020
Utfall
jan-feb 2021
Förändring
jämfört med
jan-feb 2020
SB + ÄB
2021
24 Näringsliv 1 458 1 035 3 659 2 349 71 101
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 189 56 263 50 3 548
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 527 148 1 054
1:5 Näringslivsutveckling 15 - 3 40 12 977
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 120 - 40 120
1:17 Kapitalinsatser i statligt ägda företag - 75 - 75 1 401
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 0 45 0 269
1:21 Patent- och registreringsverket 28 1 55 0 341
1:22 Stöd vid korttidsarbete 454 454 894 894 14 360
1:23 Stöd till enskilda näringsidkare 276 276 530 530 8 700
1:24 Omställningsstöd 324 324 473 473 31 900
1:25 Researrangörslån 679
1:26 Stöd till handelsbolag 1 892
1:27 Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag 1 1 2 2 3 080
2:3 Exportfrämjande verksamhet 16 - 23 286 217 340
Övriga anslag 134 25 424 139 2 440
1:1 Verket för innovationssystem 21 0 41 0 255
1:4 Tillväxtverket 37 18 84 37 1 042
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 5 0 9 0 65
1:7 Turistfrämjande 0 0 72 20 145
1:8 Sveriges geologiska undersökning 17 - 2 41 - 4 245
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 0 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 1 0 14
1:11 Bolagsverket 5 2 9 2 46
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 1 0 8
1:13 Konkurrensverket 13 - 1 25 - 1 165
1:14 Konkurrensforskning 0 0 11
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 0 25
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 9 3 9 - 8 17
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 18
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 0 5 0 36
2:2 Kommerskollegium 6 0 14 1 92
2:4 Investeringsfrämjande 0 - 6 93 81 98
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 19 19 19 19 21
2:6 Bidrag till standardiseringen - 8 - 8 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 0 0 100
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt