Februari 2021 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, landsbygd, livsmedel, djur, skog och jakt samt rennäring och andra samiska näringar. Utgiftsområdet omfattar även verksamhet inom utbildning och forskning.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel uppgick till 952 miljoner kronor i februari, vilket är 2 miljoner kronor (0,3 procent) högre än i februari 2020.

Utfallet för anslag 1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar blev 84 miljoner kronor högre än samma månad föregående år. Utfallen inom anslagen 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och 1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur blev sammantaget 77 miljoner kronor lägre jämfört med februari 2020.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
feb 2021
Förändring
jämfört med
feb 2020
Utfall
jan-feb 2021
Förändring
jämfört med
jan-feb 2020
SB + ÄB
2021
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 952 2 1 685 - 313 22 581
1:1 Skogsstyrelsen 46 3 88 9 545
1:2 Insatser för skogsbruket 15 5 29 12 360
1:8 Statens jordbruksverk 38 8 112 25 614
1:10 Gårdsstöd m.m. 18 - 13 61 - 74 7 159
1:14 Livsmedelsverket 20 1 48 2 270
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 246 - 24 397 - 143 5 310
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 118 - 53 217 - 214 3 732
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 1 - 3 1 - 5 250
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 179 13 357 26 2 144
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 51 6 92 - 8 696
Övriga anslag 221 59 282 57 1 501
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 13 0 25 1 161
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 10 0 20 0 128
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 1 - 1 2 0 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 104 84 126 103 133
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 27 1 27 1 53
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 0 0 3 1 12
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 4 - 3 9 - 17 137
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 - 2 2 - 3 31
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 4 - 8 6 - 9 167
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 6 - 8 9 - 15 194
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 37 - 6 37 - 6 43
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 0 0 14
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 6 2 10 - 1 129
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 5 0 6 0 107
1:27 Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet 0 0 1 1 29
1:28 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 30
1:29 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 120
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt