Februari 2021 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Myndigheter som finansieras inom området är bland annat Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård blev 975 miljoner kronor i februari. Det är 397 miljoner kronor (68,7 procent) högre än februari 2020.

Utgifterna för anslaget 1:8 Klimatbonus blev 196 miljoner kronor, vilket är 122 miljoner kronor (165,8 procent) högre jämfört med samma månad föregående år. Anslagsposten används för utbetalning av bidrag till fysiska och juridiska personer som köpt en ny klimatbonusbil.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
feb 2021
Förändring
jämfört med
feb 2020
Utfall
jan-feb 2021
Förändring
jämfört med
jan-feb 2020
SB + ÄB
2021
20 Allmän miljö- och naturvård 975 397 1 561 522 16 202
1:1 Naturvårdsverket 54 17 104 21 596
1:2 Miljöövervakning m.m. 14 - 24 15 - 25 508
1:3 Åtgärder för värdefull natur 84 52 88 54 1 962
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 4 0 16 9 1 147
1:8 Klimatbonus 196 122 478 215 2 910
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 307 309 307 302 1 400
1:14 Skydd av värdefull natur 33 - 2 36 - 10 1 686
1:16 Klimatinvesteringar 60 - 114 100 - 87 1 935
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 52 - 11 109 - 19 1 089
Övriga anslag 171 50 309 63 2 971
1:5 Miljöforskning 0 - 1 0 - 1 99
1:6 Kemikalieinspektionen 28 - 7 48 - 6 281
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 66 45 123 86 272
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 21 - 2 44 - 5 295
1:10 Klimatanpassning 4 - 1 6 - 2 78
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 6 2 7 - 3 265
1:13 Internationellt miljösamarbete 12 11 12 10 47
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 25 4 47 3 248
1:17 Klimatpremier 1 1 1 - 20 170
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 0 0 0 0 150
1:19 Industriklivet 0 0 1 0 750
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 3 0 4 1 215
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 7 - 1 14 - 1 101
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt