Februari 2021 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och offentlig upphandling.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 166 miljoner kronor i februari, vilket är 441 miljoner kronor (27,4 procent) lägre än i februari 2020.

Det lägre utfallet avser framför allt anslaget 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. som uppgick till 924 miljoner kronor, vilket är 433 miljoner kronor lägre än samma månad föregående år.

Från och med budgetåret 2021 redovisas utgifterna för Myndigheten för digital förvaltning inom utgiftsområde 22 Kommunikationer och på anslagen 2:6 Myndigheten för digital förvaltning samt 2:7 Digital förvaltning istället för inom detta utgiftsområde.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
feb 2021
Förändring
jämfört med
feb 2020
Utfall
jan-feb 2021
Förändring
jämfört med
jan-feb 2020
SB + ÄB
2021
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 166 - 441 2 300 - 691 17 502
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 924 - 433 1 839 - 435 14 107
1:9 Statistiska centralbyrån 45 3 90 - 1 586
1:11 Finansinspektionen 55 1 109 2 655
1:12 Riksgäldskontoret 28 1 52 2 330
1:15 Statens servicecenter 51 4 99 0 761
Övriga anslag 63 - 16 111 - 259 1 064
1:1 Statskontoret 7 0 15 1 102
1:2 Kammarkollegiet 5 2 11 2 73
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 3 - 7 5 - 6 20
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 2 0 11
1:7 Konjunkturinstitutet 5 0 11 - 1 67
1:8 Ekonomistyrningsverket 13 0 27 0 188
1:10 Bidragsfastigheter 19 6 25 5 341
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 1 0 14
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 2 1 2 - 234 110
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 40
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 - 1 13 - 1 96
1:18 (2020) Myndigheten för digital förvaltning 0 - 17 0 - 25
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt