Februari 2021 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier, trossamfund och fritid blev 1 376 miljoner kronor, det är 168 miljoner kronor (13,9 procent) högre än i februari 2020.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
feb 2021
Förändring
jämfört med
feb 2020
Utfall
jan-feb 2021
Förändring
jämfört med
jan-feb 2020
SB + ÄB
2021
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 1 376 168 5 588 866 18 686
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 297 193 340 224 1 969
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 343 - 56 374 - 29 1 719
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 26 - 60 639 449 1 116
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 96 70 211 58 583
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 64 1 85 1 268
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
8:1 Centrala museer: Myndigheter 111 - 4 208 - 2 1 401
8:2 Centrala museer: Stiftelser 2 - 21 191 146 269
10:1 Filmstöd 0 - 1 549 - 1 613
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 6 6 136 31 291
13:1 Stöd till idrotten 2 0 482 - 8 2 302
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 1 140 60 4 560
Övriga anslag 430 40 775 - 62 3 136
1:1 Statens kulturråd 6 1 11 3 67
1:3 Skapande skola 0 0 0 0 201
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 18 9 20 10 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 1 0 1 0 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 2 0 17
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 138 50 170 - 3 228
2:3 Statens musikverk 7 0 15 1 123
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 8 0 34 4 201
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 9 0 17 0 127
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 0 11 0 71
4:1 Statens konstråd 1 0 1 - 1 11
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 0 4 0 68
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 1 0 3 - 1 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 4 - 17 36 3 46
5:1 Konstnärsnämnden 1 0 3 0 23
6:1 Riksarkivet 40 - 14 76 - 19 441
7:1 Riksantikvarieämbetet 32 6 53 1 289
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8
8:3 Bidrag till vissa museer 5 0 45 30 71
8:4 Forum för levande historia 5 1 8 1 60
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 2 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 20 20 23 4 107
11:1 Sändningar av TV Finland 0 - 10 9
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 1 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 3 0 24
11:5 Stöd till taltidningar 3 1 4 0 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 4 - 1 9 - 2 52
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 0 0 2
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 3 1 5 - 5 102
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 - 3 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 19 - 28 20 - 78 132
14:2 Bidrag till tolkutbildning 14 9 15 5 55
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 37 - 3 140
14:4 Särskilt utbildningsstöd 73 0 73 0 193
15:1 Spelinspektionen 7 1 11 1 76
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt