Februari 2021 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 7 759 miljoner kronor årets andra månad. Det är 1 526 miljoner kronor (24,5 procent) högre än motsvarande period 2020.

Utfallet för anslaget 1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning uppgår till 1 770 miljoner kronor, vilket är 1 745 miljoner kronor högre än februari 2020. Det beror bland annat på en månadsförskjutning av utbetalningen, som i år skedde i januari.

Utfallet för anslaget 1:11 (2020) Fler anställda i lågstadiet blev noll kronor i februari, vilket är 985 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år. Det beror på att satsningen Statsbidrag för lågstadiet i grundskolan har upphört och i någon mån ersatts av satsningar som finansieras av anslaget 1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.  

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
feb 2021
Förändring
jämfört med
feb 2020
Utfall
jan-feb 2021
Förändring
jämfört med
jan-feb 2020
SB + ÄB
2021
16 Utbildning och universitetsforskning 7 759 1 526 15 862 1 511 92 228
1:1 Statens skolverk 81 13 146 11 1 157
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 514 333 567 345 4 797
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 1 613 0 3 903
1:13 Bidrag till lärarlöner 0 0 4 875
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 6 230
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning 1 770 1 745 1 815 629 3 660
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 283 55 600 141 3 629
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 169 15 337 29 2 025
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 191 2 381 5 2 286
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 195 14 390 29 2 339
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 196 2 392 4 2 349
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 197 13 395 27 2 368
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 140 2 281 3 1 684
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 163 12 326 24 1 957
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 144 1 287 2 1 724
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 131 9 262 19 1 575
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 100 1 200 2 1 199
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 145 10 291 20 1 745
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 86 1 172 2 1 033
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 140 2 281 3 1 684
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 15 232 29 1 393
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 148 5 295 10 1 773
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 300 29 622 37 3 774
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 12 0 782 592 2 231
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 228 4 457 10 2 734
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 441 7 1 724 295 7 146
1:11 (2020) Fler anställda i lågstadiet - 985 - 985
Övriga anslag 1 867 223 4 013 229 20 959
1:2 Statens skolinspektion 34 0 68 2 468
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 57 1 113 - 10 770
1:4 Sameskolstyrelsen 5 2 12 3 58
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 87 - 4 119 - 6 315
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 29 1 30 2 209
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 3 1 5 1 110
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 0 0 0 0 504
1:11 Skolforskningsinstitutet 2 0 4 0 25
1:12 Praktiknära skolforskning 9 9 9 1 19
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet 0 - 1 163
1:16 Bidrag till vissa studier 0 0 1 0 18
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan 9 - 2 20 2 135
2:1 Universitetskanslersämbetet 14 2 22 0 158
2:2 Universitets- och högskolerådet 17 6 25 0 243
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 4 132 8 795
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 5 128 10 766
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 0 70 0 419
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 6 127 11 763
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 44 0 262
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 199 106 199 14 1 193
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 60 30 60 0 358
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 74 5 149 10 891
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 0 48 0 289
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 5 107 10 642
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 44 0 264
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 7 178 14 1 066
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 43 0 258
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 25 3 49 5 294
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 18 0 105
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 5 115 10 692
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 0 22 0 132
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 0 36 1 214
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 9 0 53
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 10 2 20 3 122
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 - 1 7 - 1 40
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 48 4 96 9 575
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 15 0 90
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 3 81 6 484
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 15 0 88
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 4 88 8 528
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 18 0 111
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 3 76 7 456
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 13 0 81
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 3 76 6 456
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 12 0 70
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 4 61 7 367
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 10 0 57
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 3 71 7 424
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 13 0 78
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 15 1 30 2 180
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 3 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 12 0 69
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 2 0 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 12 1 24 1 144
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 3 0 21
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 3 80 6 478
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 16 0 94
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 7 0 39
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 4 0 22
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 41 4 79 6 472
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 1 1 64 26 73
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 34 34 361 46 420
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 14 2 28 0 183
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 106 6 385 3 1 117
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 1 6 0 41
3:6 Institutet för rymdfysik 4 - 1 7 - 1 57
3:7 Kungl. biblioteket 36 2 72 7 420
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 - 3 6 - 2 50
3:9 Sunet 2 - 5 2 - 5 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 0 0 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 3 0 5 1 44
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 0 0 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 8 7 68 5 89
4:1 Internationella program 0 - 30 29 - 1 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 27 - 3 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 0 0 1 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 - 20 16 - 6 52
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt