Februari 2021 Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområdet omfattar områdena arbetsmarknad och arbetsliv och består i huvudsak av utgifter för matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning och Europeiska socialfonden samt arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning. Myndigheter inom området är bl.a. Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmiljöverket och Arbetsdomstolen.

Utfall för utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljoner kr

Utgifterna för Arbetsmarknad och arbetsliv blev 7 916 miljoner kronor i februari, vilket är 1 851 miljoner kronor (30,5 procent) högre jämfört med februari 2020. Det högre utfallet avser främst anslagen 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd samt 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser.

Tabell 1 visar genomsnittligt antal öppet arbetslösa samt sökande i program med aktivitetsstöd vid Arbetsförmedlingen. För perioden januari-februari uppgick antalet till i genomsnitt 457 296 personer per månad. Det är en ökning med 21,0 procent jämfört med motsvarande period 2020.

Ökade bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

Utfallet för anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd blev 4 305 miljoner kronor i februari, vilket är 1 695 miljoner kronor (65,0 procent) högre jämfört med februari 2020.   

Utfallet för bidrag till arbetslöshetsersättning blev 2 250 miljoner kronor i februari. Det är 756 miljoner kronor (50,6 procent) högre jämfört med februari 2020.

Utgifterna för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning blev 1 665 miljoner kronor i februari, vilket är 755 miljoner kronor (83,0 procent) högre jämfört med februari 2020.

Högre kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

Utfallet för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser blev 712 miljoner kronor i februari, vilket är 324 miljoner kronor (83,5 procent) högre jämfört med februari 2020. Antalet personer med anställningsstöd som finansieras från anslaget uppgick till 16 127 i februari, vilket är en ökning med 125,6 procent jämfört med februari 2020. (Källa: Arbetsförmedlingen).

Lägre utgifter för lönegarantiersättning, nystartsjobb och etableringsersättning

Utfallet för anslaget 1:12 Bidrag till lönegarantiersättning blev 37 miljoner kronor i februari, vilket är 174 miljoner kronor (82,6 procent) lägre jämfört med februari 2020.

Utfallet för anslaget 1:13 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar blev 230 miljoner kronor i februari, vilket är 50 miljoner kronor (18,0 procent) lägre jämfört med februari 2020. Antalet personer med nystartsjobb uppgick till 22 287 personer i februari, vilket är en minskning med 18,8 procent jämfört med februari 2020 (Källa: Arbetsförmedlingen).

Utfallet för anslaget 1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare blev 136 miljoner kronor i februari, vilket är 66 miljoner kronor (32,9 procent) lägre jämfört med februari 2020. Anslaget används för utgifter för etableringsersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. I februari uppgick antalet deltagare i etableringsuppdraget till 15 705 personer (Källa: Arbetsförmedlingen). Det är en minskning med 42,4 procent jämfört med februari 2020.

Tabell 1: Genomsnittligt antal öppet arbetslösa samt sökande i program med aktivitetsstöd vid Arbetsförmedlingen
Jan-Feb 2021 Jan-Feb 2020 Förändring, antal Förändring %
Genomsnittligt antal öppet arbetslösa samt sökande i program med aktivitetsstöd per månad 457 296 378 073 79 223 21,0
- varav öppet arbetslösa 234 093 206 807 27 286 13,2
- varav sökande i program 223 203 171 266 51 937 30,3
- varav kvinnor 212 147 177 923 34 224 19,2
- varav män 245 149 200 151 49 999 22,5

Tabellen redovisar öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. Som öppet arbetslösa räknas de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Källa: Arbetsförmedlingen

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, miljoner kronor
Utfall
feb 2021
Förändring
jämfört med
feb 2020
Utfall
jan-feb 2021
Förändring
jämfört med
jan-feb 2020
SB + ÄB
2021
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 7 916 1 851 15 671 3 316 105 770
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 702 84 1 303 153 7 854
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 4 305 1 695 8 374 3 038 52 785
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 712 324 1 561 732 11 731
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 600 15 3 182 - 25 20 482
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 113 24 167 4 1 996
1:12 Bidrag till lönegarantiersättning 37 - 174 120 - 259 2 900
1:13 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 230 - 50 532 - 141 4 994
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 136 - 66 272 - 179 1 696
Övriga anslag 81 - 1 159 - 6 1 333
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 3 18 1 122
1:7 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027 50
1:8 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 0 6 0 43
1:9 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 8 1 13 1 79
1:10 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 10 0 59
1:11 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 1 1 1 8
2:1 Arbetsmiljöverket 49 - 2 100 - 2 695
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 5 0 35
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 0 0 34
2:4 Medlingsinstitutet 2 0 3 0 56
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 2 1 4 0 39
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet 0 0 112
1:14 (2020) Lån till körkort - 4 - 8
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt