Februari 2021 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar nyanlända invandrares etablering, diskriminering, jämställdhet och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev i februari 564 miljoner kronor, vilket är 78 miljoner kronor lägre än i februari 2020. Det är framförallt utgifter inom anslaget Kommunersättningar vid flyktingmottagande som minskat. Det beror på att det totala antalet flyktingar som kommunerna ersätts för har minskat. Jämfört med i februari*** 2020 så har det totala antalet mottagna minskat med knappt 41 procent.

Kommunmottagna m.m. januari 2021*
2021 2020 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna januari 2021 801 1 845 -1 044 -56,6
- varav kvinnor 425 780 -355 -45,5
- varav män 376 1 065 -689 -64,7
- varav ens. barn och ungdomar** 54 359 -305 -85,0
- varav pojkar 34 336 -302 -89,9
- varav flickor 20 23 -3 -13,0
Andel pojkar 63,0% 93,6%
Andel flickor 37,0% 6,4%

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet i januari redovisas antalet kommunmottagna till och med december.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Totalt antal mottagna som kommunerna fick ersättning för i februari 2021
2021 2020 Förändring Förändring %
Totalt antal mottagna* 39 915 67 418 -27 503 -40,8
- varav ens. barn och ungdomar** 6 396 11 012 -4 616 -41,9

*** Avser antalet personer med beviljade uppehållstillstånd som kommunerna tagit emot de senaste 24 månaderna dvs. den period kommunerna får ersättning från staten.

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
feb 2021
Förändring
jämfört med
feb 2020
Utfall
jan-feb 2021
Förändring
jämfört med
jan-feb 2020
SB + ÄB
2021
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 564 - 78 1 182 - 274 7 821
1:1 Etableringsåtgärder - 1 1 6 - 1 172
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 526 - 84 969 - 363 6 195
1:3 Hemutrustningslån 2 - 2 4 - 4 172
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 15 6 126 99 439
Övriga anslag 22 1 77 - 5 843
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 0 19 - 1 129
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 5 4 24 1 93
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 5 - 1 12 0 76
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 3 17 1 28
4:1 Åtgärder mot segregation 1 - 6 1 - 6 500
4:2 Delegationen mot segregation 1 0 3 0 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt