Februari 2021 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utgifterna för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 10 597 miljoner kronor i februari, vilket är 2 626 miljoner kronor (32,9 procent) högre jämfört med februari 2020. Det högre utfallet avser framför allt anslagen 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader och 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

Utfallet för anslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. blev 3 621 miljoner kronor i februari, vilket är 503 miljoner kronor högre jämfört med februari 2020. De högre utgifterna gäller huvudsakligen tillfällig ersättning för anställda som fått karensavdrag på sin sjuklön samt egenföretagare med karens i sjukperiodens början. De tillfälliga reglerna för denna typ av ersättning började gälla i april 2020.

Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Den tillfälliga ersättningen för försäkrade som fått ett karensavdrag ingår inte i beräkningen. Sjukpenningtalet beräknas som ett 12-månaders rullande värde och bör därför inte jämföras direkt med utgifterna för sjukpenning under februari.

Sjukpenningtalet för februari uppgår till 9,23 dagar, vilket är 0,9 procent lägre än sjukpenningtalet för februari 2020.

Sjukpenningtalet för kvinnor i februari var 82,4 procent högre än sjukpenningtalet för män. I februari 2020 var sjukpenningtalet för kvinnor 86,5 procent högre än sjukpenningtalet för män.

Aktivitets- och sjukersättningar

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. blev 3 450 miljoner kronor i februari. Det är 163 miljoner kronor lägre jämfört med februari 2020. Det lägre utfallet beror främst på att många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år.

Ersättning för höga sjuklönekostnader

Utfallet för anslag 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader blev 2 176 miljoner kronor i februari, vilket är 2 176 miljoner kronor högre jämfört med februari 2020. Det beror på den tillfälliga ersättningen för höga sjuklönekostnader som infördes 2020 med anledning av coronapandemin. Ersättningen beräknas för viss andel av den sjuklönekostnad som arbetsgivare har redovisat i arbetsgivardeklarationen. Ersättningen lämnas genom att arbetsgivarnas skattekonton krediteras och redovisningen mot anslaget görs månaden efter. Krediteringen redovisas på inkomsttitel 9693 Stöd, krediteringar på skattekonto. Utfallet för anslaget i februari avser den ersättning som krediterats arbetsgivares skattekonton i januari. Skillnaden mellan det belopp som redovisats mot anslaget i februari och den ersättning för höga sjuklönekostnader som krediterats arbetsgivarnas skattekonton i februari påverkar den kassamässiga korrigeringen.

Sjukpenningtalet, antal dagar
Februari 2021 Februari 2020 Förändring %
Samtliga 9,23 9,31 -0,9
- Kvinnor 12,00 12,2 -1,6
- Män 6,58 6,54 0,6

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Uppgifterna i tabellen är avrundade. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
feb 2021
Förändring
jämfört med
feb 2020
Utfall
jan-feb 2021
Förändring
jämfört med
jan-feb 2020
SB + ÄB
2021
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 10 597 2 626 21 128 4 245 102 830
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 621 503 7 162 810 39 519
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 450 - 163 6 902 - 330 40 473
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 200 - 20 403 - 34 2 421
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 220 81 848 - 200 2 442
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 2 176 2 176 3 996 3 995 7 300
2:1 Försäkringskassan 816 48 1 585 1 9 212
Övriga anslag 116 1 231 1 1 464
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 107 0 215 1 1 355
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 6 0 37
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 1 10 0 72
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt