December 2021 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration blev 836 miljoner kronor i december, vilket är 68 miljoner kronor (8,8 procent) högre än i december 2020. 

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för 2021 preliminärt till 8 244 miljoner kronor. Det är 1 335 miljoner kronor (13,9 procent) lägre än föregående år. Ersättningarna till asylsökande, kommuner och regioner har minskat med 866 miljoner kronor och Migrationsverkets utgifter för asylsökandes boende har minskat med 21 miljoner kronor. Det beror på att antalet personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem minskat med 19,9 procent. Det lägre antalet mottagna förklarar också varför utgifterna för Migrationsverkets förvaltning minskat med 231 miljoner kronor.

Jämfört med statens ursprungliga budget för 2021 så blev utfallet 1 867 miljoner kronor lägre.

Antal asylsökande m.m. december 2021
2021 2020 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande december 1 163 866 297 34,3
- varav män (inkl. pojkar) 744 506 238 47,0
- varav kvinnor (inkl. flickor) 419 360 59 16,4
- varav ens. barn och unga 52 29 23 79,3

Källa: Migrationsverket

Antal asylsökande januari-december 2021
2021 2020 Förändring Förändring %
Antal asylsökande januari-december 11 419 12 991 -1 572 -12,1
- varav män (inkl. pojkar) 7 200 7 910 -710 -9,0
- varav kvinnor (inkl. flickor) 4 219 5 081 -862 -17,0
- varav ens. barn och unga 507 500 7 1,4
- varav pojkar 381 343 38 11,1
- varav flickor 126 157 -31 -19,7

Källa: Migrationsverket

Beviljade uppehållstillstånd januari-december 2021
2021 2020 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd jan-december 95 163 89 009 6 154 6,9
-varav asyl 11 443 9 668 1 775 18,4
-varav anhöriga till asylsökande 4 142 5 513 -1 371 -24,9
-varav arbetsmarknad 25 106 19 872 5 234 26,3
-varav anhöriga, arbetsmarknad 14 164 12 510 1 654 13,2
-varav övriga 12 895 10 705 2 190 21,0
-varav anhöriga, övriga 27 413 30 741 -3 328 -10,8

Källa: Migrationsverket

Boende i Migrationsverkets mottagningssystem i december 2021
Dec 2021 Dec 2020 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 24 527 30 634 -6 107 -19,9

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
dec 2021
Förändring
jämfört med
dec 2020
Utfall
jan-dec 2021
Förändring
jämfört med
jan-dec 2020
SB + ÄB
2021
8 Migration 836 68 8 244 - 1 335 9 268
1:1 Migrationsverket 428 3 4 112 - 231 4 421
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 260 91 2 602 - 887 2 880
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 79 - 2 795 - 35 771
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 15 - 3 146 - 36 227
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 12 - 18 184 - 97 362
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 15 0 152 - 41 324
Övriga anslag 28 - 2 253 - 7 283
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 0 117 - 4 128
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 28 - 2 136 - 3 155
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt