December 2021 Kassamässig korrigering

Posten utgör skillnaden mellan å ena sidan nettot av vad som redovisats mot budgetens anslag och inkomsttitlar och å andra sidan nettot av in- och utbetalningar över statens centralkonto i Riksbanken. Kassamässiga korrigeringar uppstår dels till följd av periodiseringsskillnader, dels till följd av att det förekommer transaktioner över statens centralkonto som inte har sin motsvarighet på anslag eller inkomsttitlar och vice versa. Utfallet för den kassamässiga korrigeringen är en restpost, men den kan till stora delar specificeras.

Utfall för Kassamässig korrigering

Miljoner kr

Den kassamässiga korrigeringen blev - 5 319 miljoner kronor i december.

Det preliminära årsutfallet för den kassamässiga korrigeringsposten uppgår till -1 714 miljoner kronor. År 2020 blev utfallet för den kassamässiga korrigeringsposten 6 773 miljoner kronor, en skillnad på -8 487 miljoner kronor mellan åren.

Kassamässiga korrigeringar förekommer vid de flesta myndigheterna. De kassamässiga korrigeringarna uppstår på grund av skillnader mellan myndigheternas redovisning mot anslag och de anslagsbelopp som har tillförts myndighetens räntekonto. När redovisningen mot anslag är högre än de anslagsbelopp som tillförts räntekonto påverkas den kassamässiga korrigeringen negativt. Om fallet är det omvända påverkas den kassamässiga korrigeringen positivt. Även när redovisningen mot inkomsttitel periodiseras till en annan period än då betalning sker uppstår en kassamässig korrigering.

Preliminärt har Försvarsmakten har redovisat 2 705 miljoner kronor lägre belopp mot anslag än vad som har tillförts räntekontot. Trafikverket har redovisat 3 624 miljoner kronor lägre belopp mot anslaget än vad som har tillförts deras räntekonto i Riksgäldskontoret. Sammantaget påverkar dessa två myndigheter den kassamässiga korrigeringsposten preliminärt med 6 328 miljoner kronor 2021.

Flera poster påverkar den kassamässiga korrigeringsposten i motsatt riktning.

Preliminärt för helåret överstiger insättningarna på EU-kommissionens konto uttagen med 2 322 miljoner kronor, vilket påverkar den kassamässiga korrigeringen negativt.

På grund av coronapandemin har riksdag och regering infört tillfälliga regler som innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i arbetsgivardeklarationen från och med april 2020 till och med september 2021. Ersättningen lämnas genom att arbetsgivarnas skattekonton krediteras. Krediteringen redovisas på inkomsttitel 9693 Stöd, krediteringar på skattekonto. Redovisningen mot anslaget 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader görs månaden efter företagens skattekonton krediteras. Skillnaden mellan det belopp som redovisats mot anslaget och den ersättning för höga sjuklönekostnader som krediterats företagens skattekonton påverkar den kassamässiga korrigeringen preliminärt negativt med 1 799 miljoner kronor 2021.

Redovisningen mot anslaget 1:1 Räntor på statsskulden är inte kassamässig. En kassamässig korrigering uppstår därför, dels till följd av att inkomsträntor på studielån periodiseras till det kvartal de avser och dels till följd av att redovisningen baseras på affärsdag vilket skiljer sig något från likviddag. Den så kallade ränteperiodiseringen påverkar den kassamässiga korrigeringen preliminärt negativt med 87 miljoner kronor 2021.

Dessutom har den kassamässiga korrigeringsposten, i februari, påverkats av att auktionslikviden från Post- och telestyrelsens auktioner i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden (den 19 januari) har betalats in till staten i februari. Auktionslikviden uppgick till 2 317 miljoner kronor och inkomsterna ska periodiseras på inkomsttitel 2811 över den tid som tillståndet gäller, i detta fall till och med år 2045. Utfallet för varje enskild månad påverkas därmed marginellt, men den kassamässiga korrigeringsposten påverkas negativt med ungefär 2 300 miljoner kronor i februari, vilket påverkar helårsutfallet med samma belopp.

Kassamässig korrigering, miljoner kronor
Utfall
dec 2021
Förändring
jämfört med
dec 2020
Utfall
jan-dec 2021
Förändring
jämfört med
jan-dec 2020
SB + ÄB
2021
Kassamässig korrigering - 5 319 - 12 578 - 1 714 - 8 487 278
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt