December 2021 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för Statsskuldsräntor m.m. blev 1 125 miljoner kronor i december, vilket är 668 miljoner kronor högre jämfört med december 2020. Det högre utfallet avser framför allt valutakursförluster.

Det preliminära årsutfallet uppgår till ett överskott på 1 298 miljoner kronor. Det är en skillnad på 20 890 miljoner kronor jämfört med 2020, då utgifterna uppgick till 19 592 miljoner kronor. Skillnaden förklaras främst av lägre utgifter för räntor på lån i svenska kronor.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

Utgifterna för räntor på lån i svenska kronor blev -574 miljoner kronor i december, vilket är 457 miljoner kronor lägre jämfört med december 2020. För 2021 uppgår det preliminära utfallet till 8 537 miljoner kronor. Det är 16 357 miljoner kronor (65,7 procent) lägre jämfört med 2020.

Överkurser uppstår om marknadsräntan understiger obligationens kupongränta vid emissionstillfället. Köparen av obligationen är då beredd att betala ett högre pris eftersom detta kompenseras av en högre löpande avkastning fram till dess att obligationen förfaller. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs redovisas det som en ränteinkomst. Inkomsterna från överkurser blev 511 miljoner kronor i december, vilket är 129 miljoner kronor lägre jämfört med december 2020. För 2021 uppgår inkomsterna från överkurser preliminärt till 11 978 miljoner kronor. Det är 1 574 miljoner kronor (15,1 procent) högre jämfört med 2020.

Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades. Valutakursförlusterna i december blev 1 632 miljoner kronor. Det är 1 742 miljoner kronor högre jämfört med december 2020 då valutakursvinsterna var 110 miljoner kronor. För 2021 uppgår valutakursförlusterna preliminärt till 661 miljoner kronor, vilket är 1 718 miljoner kronor (72,2 procent) lägre jämfört med 2020.

Kursförluster uppstår när Riksgäldskontoret köper tillbaka obligationer och marknadsräntan vid köptillfället understiger kupongräntan. Kursförlusterna i december blev 567 miljoner kronor, vilket är 920 miljoner kronor lägre jämfört med december 2020. För 2021 uppgår kursförlusterna preliminärt till 2 317 miljoner kronor, vilket är 1 791 miljoner kronor (43,6 procent) lägre jämfört med 2020.

Tabell 1: Räntor på statsskulden 2021 jämfört med 2020, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall december 2021 Utfall december 2020 Skillnad dec 2021 - dec 2020 Utfall jan-dec 2021 Utfall jan-dec 2020 Skillnad 2021-2020
Räntor på lån i svenska kronor -574 -118 -457 8 537 24 894 -16 357
Räntor på lån i utländsk valuta (*) -46 -47 1 1 063 2 103 -1 040
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -511 -641 129 -11 978 -10 404 -1 574
Summa räntor -1 132 -805 -327 -2 378 16 593 -18 971
Räntor på in- och utlåning (*) 56 -118 174 -1 988 -3 618 1 630
Valutakursförluster (+)/vinster (-) 1 632 -110 1 742 661 2 380 -1 718
Kursförluster (+)/vinster (-) 567 1 486 -920 2 317 4 108 -1 791
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter 1 124 454 669 -1 388 19 463 -20 851

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
dec 2021
Förändring
jämfört med
dec 2020
Utfall
jan-dec 2021
Förändring
jämfört med
jan-dec 2020
SB + ÄB
2021
26 Statsskuldsräntor m.m. 1 125 668 - 1 298 - 20 890 165
1:1 Räntor på statsskulden 1 124 669 - 1 388 - 20 851 10
1:2 Oförutsedda utgifter 1 1 1 - 1 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 - 2 88 - 38 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt