December 2021 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, landsbygd, livsmedel, djur, skog och jakt samt rennäring och andra samiska näringar. Utgiftsområdet omfattar även verksamhet inom utbildning och forskning.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Lägre utgifter för landsbygdens miljö och struktur jämfört med 2020

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel uppgick till 8 660 miljoner kronor i december, vilket är 278 miljoner kronor (3,1 procent) lägre än i december 2020.

För 2021 uppgår utfallet för utgiftsområdet preliminärt till 19 629 miljoner kronor, vilket är 391 miljoner kronor (2,0 procent) lägre än motsvarande period 2020. Det beror främst på att utgifterna inom anslaget 1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur har minskat med 1 126 miljoner kronor jämfört med motsvarande period 2020.

Utgifterna för anslagen 1:2 Insatser för skogsbruket och 1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar verkar åt det andra hållet och har sammantaget ökat med 702 miljoner kronor under 2021 jämfört med motsvarande period 2020. Utgiftsökningarna inom anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket avser främst intrångsersättningar till skogsägare i fjällnära områden som nekats avverkningstillstånd eftersom avverkningen bedömts vara oförenlig för natur- eller kulturmiljövården enligt skogsvårdslagen. Utgifterna inom anslaget 1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar består framför allt av högre utgifter på grund av fågelinfluensautbrott och spridning av viruset Sars-CoV-2 hos minkar.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
dec 2021
Förändring
jämfört med
dec 2020
Utfall
jan-dec 2021
Förändring
jämfört med
jan-dec 2020
SB + ÄB
2021
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 8 660 - 278 19 629 - 391 23 835
1:1 Skogsstyrelsen 70 11 531 42 545
1:2 Insatser för skogsbruket 179 90 662 366 725
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 41 2 484 336 563
1:8 Statens jordbruksverk 65 7 624 19 614
1:10 Gårdsstöd m.m. 6 723 - 219 6 945 - 244 7 159
1:14 Livsmedelsverket 31 1 271 17 270
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 37 - 93 174 - 82 194
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 437 153 3 195 - 79 4 921
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 556 - 203 2 705 - 1 126 4 541
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 34 - 148 251 82 250
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 183 18 2 170 185 2 170
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 103 48 676 95 696
Övriga anslag 201 54 940 - 3 1 187
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 13 0 161 8 161
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 12 0 125 - 1 128
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 1 0 10 0 10
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 - 8 32 - 21 53
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 2 3 12 5 12
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 40 13 129 - 14 150
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2 5 12 - 9 31
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 76 18 152 1 167
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 43 - 4 43
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 10 10 14 10 14
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 1 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 31 12 121 - 1 129
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 10 - 2 102 - 2 107
1:27 Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet 4 4 25 25 29
1:28 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 30
1:29 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 120
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt