December 2021 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Myndigheter som finansieras inom området är bland annat Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård blev 3 926 miljoner kronor i december. Det är 2 185 miljoner kronor (125,5 procent) högre än i december 2020, vilket främst beror på högre utfall för anlaget 1:8 Klimatbonus.

Det preliminära helårsutfallet uppgår till 16 648 miljoner kronor, vilket är 5 698 miljoner kronor (52,0 procent) högre än 2020. Det beror främst på högre utgifter för anslaget 1:8 Klimatbonus. Under 2021 har bonuspremier betalats ut för 76 572 klimatbonusbilar, vilket kan jämföras med helåret 2020, då bonus betalades ut för totalt 57 137 bilar.

Utfallet för anslag 1:16 Klimatinvesteringar för 2021 uppgår preliminärt till 2 025 miljoner kronor, vilket är 1 017 miljoner kronor (100,8 procent) högre än 2020. Anslaget disponeras av Naturvårdsverket som använder det för att betala ut bidrag till åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen. Exempelvis genom Klimatklivet.  

Det beror också på att utgifterna för anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur preliminärt är 770 miljoner kronor högre jämfört med föregående år. Utgifterna avser kostnader och bidrag för skötsel av skyddade områden, artbevarande, friluftsliv m.m., och uppgår till 1 916 miljoner kronor.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
dec 2021
Förändring
jämfört med
dec 2020
Utfall
jan-dec 2021
Förändring
jämfört med
jan-dec 2020
SB + ÄB
2021
20 Allmän miljö- och naturvård 3 926 2 185 16 648 5 698 18 200
1:1 Naturvårdsverket 75 - 10 606 1 608
1:2 Miljöövervakning m.m. 211 5 448 1 508
1:3 Åtgärder för värdefull natur 91 - 13 1 916 770 1 972
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 85 62 651 - 6 1 147
1:8 Klimatbonus 1 900 1 583 4 810 2 732 4 810
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 240 25 1 311 34 1 405
1:14 Skydd av värdefull natur 467 399 1 669 791 1 686
1:16 Klimatinvesteringar 310 83 2 025 1 017 1 915
1:19 Industriklivet 49 - 72 266 101 751
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 225 110 1 067 99 1 089
Övriga anslag 275 14 1 879 157 2 311
1:5 Miljöforskning 14 - 2 98 5 99
1:6 Kemikalieinspektionen 37 - 6 279 - 11 281
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 17 4 266 3 272
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 30 - 5 290 22 295
1:10 Klimatanpassning 15 1 108 2 118
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 44 - 24 97 - 54 250
1:13 Internationellt miljösamarbete 12 8 39 - 7 47
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 22 3 251 13 252
1:17 Klimatpremier 4 - 11 125 18 270
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 24 25 149 137 150
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 41 20 74 24 175
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 14 0 104 6 101
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt