December 2021 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och offentlig upphandling.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Helårsutfallet 2021 i nivå med 2020

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 708 miljoner kronor i december, vilket är 39 miljoner kronor (2,3 procent) högre än i december 2020.

Det preliminära helårsutfallet för utgiftsområdet uppgår till 16 916 miljoner kronor, vilket är 87 miljoner kronor (0,5 procent) lägre än samma period 2020. Utgifterna inom anslagen 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. och 1:10 Bidragsfastigheter är 132 respektive 66 miljoner kronor högre än föregående år. Statliga tjänstepensioner m.m. består framför allt av utgifter enligt förordning (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner. Anslaget är det största inom detta utgiftsområde. Bidragsfastigheter används främst för att täcka kostnaderna för kulturhistoriskt värdefulla fastigheter, så kallade bidragsfastigheter, där hyresintäkterna inte räcker till. I bidragsfastigheter ingår bland annat de kungliga slotten, fästningar och ruiner.

Däremot är utfallet för anslaget 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 235 miljoner kronor lägre under 2021 jämfört med samma period 2020. Det beror främst på att staten under 2020 betalade ett kapitaltillskott till den Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (AIIB).

Från och med budgetåret 2021 redovisas utgifterna för Myndigheten för digital förvaltning inom utgiftsområde 22 Kommunikationer och på anslagen 2:6 Myndigheten för digital förvaltning samt 2:7 Digital förvaltning istället för inom detta utgiftsområde.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
dec 2021
Förändring
jämfört med
dec 2020
Utfall
jan-dec 2021
Förändring
jämfört med
jan-dec 2020
SB + ÄB
2021
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 708 39 16 916 - 87 17 550
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 315 22 13 711 132 14 107
1:9 Statistiska centralbyrån 53 12 582 - 8 586
1:10 Bidragsfastigheter 79 11 332 66 341
1:11 Finansinspektionen 65 3 645 8 655
1:12 Riksgäldskontoret 38 10 332 16 330
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 3 - 235 133
1:15 Statens servicecenter 80 16 704 61 758
Övriga anslag 78 - 35 607 - 126 641
1:1 Statskontoret 14 3 97 1 102
1:2 Kammarkollegiet 9 - 2 85 14 91
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 2 - 2 18 3 20
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 10 0 11
1:7 Konjunkturinstitutet 6 0 67 1 67
1:8 Ekonomistyrningsverket 21 - 2 179 6 198
1:13 Bokföringsnämnden 2 0 11 1 14
1:16 Finansmarknadsforskning 10 - 1 40 10 40
1:17 Upphandlingsmyndigheten 14 - 1 94 0 96
1:18 (2020) Myndigheten för digital förvaltning 0 - 31 4 - 163
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt