December 2021 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Coronapandemin medförde ännu högre utgifter under 2021 än 2020

Utfallet för Kultur, medier, trossamfund och fritid blev 1 161 miljoner kronor i december, vilket är 563 miljoner kronor (32,7 procent) lägre än i december 2020.

Det preliminära helårsutfallet för utgiftsområdet uppgår till 22 648 miljoner kronor, vilket är 2 231 miljoner kronor (10,9 procent) högre än motsvarande period 2020. Det är framför allt utgifter inom regeringens krisstöd till kultur- och idrottsverksamheterna i landet för att mildra de ekonomiska konsekvenserna på grund av spridningen av covid-19 som ökat jämfört med 2020. Det gäller främst inom anslagen 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete och 13:1 Stöd till idrotten som sammantaget ökat med 1 166 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Utgifterna för anslagen 10:1 Filmstöd och 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer är 396 respektive 404 miljoner kronor högre under 2021 jämfört med 2020.

Flera anslag inom utgiftsområdet har anvisats extra medel i ändringsbudget, bland annat anslagen 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete och 13:1 Stöd till idrotten som anvisats ytterligare 1 691 och 1 955 miljoner kronor för att mildra de ekonomiska konsekvenserna med anledning av covid-19-pandemin.  

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
dec 2021
Förändring
jämfört med
dec 2020
Utfall
jan-dec 2021
Förändring
jämfört med
jan-dec 2020
SB + ÄB
2021
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 1 161 - 563 22 648 2 231 22 826
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 467 - 638 3 242 719 3 280
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 19 15 1 780 113 1 782
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 36 11 1 137 - 58 1 137
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 23 - 7 879 404 881
6:1 Riksarkivet 26 - 1 428 - 9 441
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 19 20 288 14 288
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
8:1 Centrala museer: Myndigheter 232 54 1 489 12 1 553
8:2 Centrala museer: Stiftelser 2 - 8 297 - 84 297
10:1 Filmstöd 0 0 949 396 949
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet - 1 - 2 288 2 291
13:1 Stöd till idrotten 0 0 3 922 447 3 922
13:5 Insatser för den ideella sektorn 11 5 206 - 87 222
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 4 770 308 4 770
Övriga anslag 326 - 14 2 514 54 2 554
1:1 Statens kulturråd 11 8 57 1 67
1:3 Skapande skola 18 23 197 21 201
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 2 - 2 44 - 1 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 3 1 7 - 3 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 2 1 17 2 17
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 13 6 228 15 228
2:3 Statens musikverk 22 - 1 122 6 123
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 30 - 13 191 16 201
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 19 5 128 14 127
3:3 Institutet för språk och folkminnen 8 0 71 3 71
4:1 Statens konstråd 1 - 6 11 - 19 11
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 16 7 65 26 68
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 1 1 14 2 14
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 6 2 46 6 46
5:1 Konstnärsnämnden 7 3 23 1 23
7:1 Riksantikvarieämbetet 39 5 297 22 289
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 0 8
8:3 Bidrag till vissa museer 10 8 101 - 6 101
8:4 Forum för levande historia 8 0 55 5 60
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 2 0 14 1 13
9:2 Stöd till trossamfund 9 7 114 8 107
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 9 - 1 9
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 3 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 3 - 1 23 0 24
11:5 Stöd till taltidningar 6 0 37 3 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 9 4 53 5 52
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 2 0 2
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 22 - 65 101 - 24 102
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 - 3 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
14:2 Bidrag till tolkutbildning 3 - 2 48 2 55
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 100 - 40 100
14:4 Särskilt utbildningsstöd 46 1 193 0 193
15:1 Spelinspektionen 9 - 2 74 - 6 76
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt