December 2021 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 9 118 miljoner kronor i december. Det är 923 miljoner kronor (11,3 procent) högre än motsvarande period 2020. Det beror främst på att utfallet för anslag 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation blev 650 miljoner kronor högre i december.

Det preliminära helårsutfallet för utgiftsområdet uppgår till 91 487 miljoner kronor, vilket är 8 529 miljoner kronor (10,3 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet uppgår preliminärt till 4 501 miljoner kronor för 2021. Det är 1 554 miljoner kronor (52,7 procent) högre än samma period 2020 och beror främst på att Skolverket fått mer medel att betala ut i form av statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram.  

Utfallet för anslaget 1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling uppgår preliminärt till 6 180 miljoner kronor för 2021. Det är 1 340 miljoner kronor (27,7 procent) högre jämfört med motsvarande period föregående år. Statsbidraget används bland annat till personalinsatser, kompetensutveckling och elevhälsa i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet.

Utfallet för anslag 1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning uppgår preliminärt till 3 580 miljoner kronor för 2021. Det är 569 miljoner kronor högre jämfört med samma period föregående år. Det beror bland annat på pågående expansion av yrkeshögskolan.

Utfallet för anslaget 1:11 (2020) Fler anställda i lågstadiet är noll kronor hittills i år, vilket är 985 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år. Det beror på att satsningen Statsbidrag för lågstadiet i grundskolan upphörde vid halvårsskiftet 2020 och i någon mån ersattes av satsningar som finansieras av anslaget 1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
dec 2021
Förändring
jämfört med
dec 2020
Utfall
jan-dec 2021
Förändring
jämfört med
jan-dec 2020
SB + ÄB
2021
16 Utbildning och universitetsforskning 9 118 923 91 487 8 529 93 876
1:1 Statens skolverk 188 - 2 1 148 35 1 157
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 509 32 4 501 1 554 4 917
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 - 36 3 896 0 3 903
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 38 27 476 343 750
1:13 Bidrag till lärarlöner 2 126 22 4 247 123 4 875
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling - 2 - 2 6 180 1 340 6 230
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning 17 17 4 361 1 259 4 807
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 328 28 3 580 569 3 635
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 172 18 2 043 194 2 043
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 199 10 2 335 76 2 335
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 196 16 2 347 182 2 347
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 205 12 2 407 84 2 407
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 199 - 72 2 376 83 2 376
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 147 9 1 725 61 1 725
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 198 12 2 000 153 1 967
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 150 7 1 760 50 1 760
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 132 10 1 579 116 1 579
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 103 4 1 219 32 1 219
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 91 1 748 202 1 748
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 90 5 1 056 34 1 056
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 148 10 1 731 68 1 731
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 15 1 393 176 1 393
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 158 15 1 834 122 1 834
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 301 17 3 731 279 3 837
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 24 - 9 1 303 - 195 1 531
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 228 4 2 734 52 2 734
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 1 266 650 7 208 1 116 7 146
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 15 - 57 1 085 - 9 1 117
1:11 (2020) Fler anställda i lågstadiet 0 - 985
Övriga anslag 1 722 71 19 482 1 413 19 717
1:2 Statens skolinspektion 51 7 454 26 468
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 102 15 770 37 770
1:4 Sameskolstyrelsen 7 5 55 5 58
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 2 25 236 - 5 315
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 20 - 2 206 6 209
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 18 - 7 92 - 7 110
1:11 Skolforskningsinstitutet 4 1 24 1 25
1:12 Praktiknära skolforskning 0 - 1 19 0 19
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet 58 4 163 0 163
1:16 Bidrag till vissa studier 1 1 8 2 18
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan 18 4 137 14 139
2:1 Universitetskanslersämbetet 12 - 7 154 - 5 161
2:2 Universitets- och högskolerådet 27 - 4 213 19 243
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 - 9 795 34 795
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 55 - 4 758 51 768
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 37 2 429 12 429
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 6 765 70 765
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 4 282 22 282
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 103 - 27 1 213 64 1 213
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 5 386 27 386
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 1 893 58 893
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 29 5 319 32 319
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 8 658 75 658
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 4 284 22 284
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 7 1 066 86 1 066
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 3 277 22 277
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 - 10 279 19 295
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 109 4 109
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 - 22 694 32 694
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 14 3 151 19 151
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 - 2 214 3 214
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 55 3 55
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 10 - 6 123 11 123
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 7 42 3 42
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 48 - 5 578 46 578
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 3 105 15 105
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 41 3 486 39 486
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 3 108 20 108
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 5 531 52 531
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 1 115 5 115
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 4 458 44 458
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 4 102 22 102
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 39 4 461 43 461
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 5 98 29 98
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 2 370 46 370
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 66 9 66
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 4 428 45 428
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 3 93 16 93
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 15 1 180 11 180
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 22 2 22
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 69 2 70
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 11 0 13
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 12 1 144 7 144
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 22 2 22
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 3 478 38 478
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 13 5 124 31 124
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 39 3 39
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 24 3 24
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 39 3 472 31 472
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 72 26 73
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 418 29 420
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 19 2 174 4 184
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 7 - 3 42 2 41
3:6 Institutet för rymdfysik 8 0 58 1 57
3:7 Kungl. biblioteket 46 13 427 33 420
3:8 Polarforskningssekretariatet 6 12 57 19 50
3:9 Sunet 8 2 49 - 10 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 1 - 1 5 - 1 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 8 2 42 3 44
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 2 - 1 6 3 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 - 2 89 0 89
4:1 Internationella program 2 - 16 67 - 15 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 - 1 30 - 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 2 0 11 1 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 2 1 28 - 6 52
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt