December 2021 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 8 158 miljoner kronor i december, vilket är 2 381 miljoner kronor lägre jämfört med december 2020. Det lägre utfallet avser framför allt anslagen 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. respektive 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader.

Det preliminära årsutfallet uppgår till 113 051 miljoner kronor. Det är 4 848 miljoner kronor (4,1 procent) lägre jämfört med 2020. Det lägre utfallet avser främst anslagen 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. respektive 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader.

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

Preliminärt årsutfall för anslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgår till 42 619 miljoner kronor. Det är 247 miljoner kronor (0,6 procent) högre jämfört med 2020.

Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Den tillfälliga ersättningen för försäkrade som fått ett karensavdrag samt förebyggande sjukpenning för riskgrupper ingår inte i beräkningen. Sjukpenningtalet beräknas som ett 12-månaders rullande värde.

Sjukpenningtalet för december uppgår till 9,23 dagar, vilket är 0,4 procent lägre än sjukpenningtalet för december 2020.

Sjukpenningtalet för kvinnor i december var 81,4 procent högre än sjukpenningtalet för män. I december 2020 var sjukpenningtalet för kvinnor 83,2 procent högre än sjukpenningtalet för män.

Aktivitets- och sjukersättningar

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgår preliminärt till 40 745 miljoner kronor för 2021. Det är 1 866 miljoner kronor (4,4 procent) lägre jämfört med 2020. Det lägre utfallet beror främst på att många som tidigare fått sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år.

Ersättning för höga sjuklönekostnader

Utfallet för anslag 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader blev 5 miljoner kronor i december, vilket är 1 829 miljoner kronor lägre jämfört med december 2020. Det preliminära årsutfallet uppgår till 14 479 miljoner kronor. Det är 3 196 miljoner kronor (8,1 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020.

Det lägre utfallet avser främst den tillfälliga ersättningen för höga sjuklönekostnader som infördes 2020 med anledning av coronapandemin. De tillfälliga reglerna för ersättningen har upphört från och med oktober 2021.

Sjukpenningtalet, antal dagar
December 2021 December 2020 Förändring %
Samtliga 9,23 9,27 -0,4
- Kvinnor 11,97 12,07 -0,8
- Män 6,6 6,59 0,2

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Uppgifterna i tabellen är avrundade. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
dec 2021
Förändring
jämfört med
dec 2020
Utfall
jan-dec 2021
Förändring
jämfört med
jan-dec 2020
SB + ÄB
2021
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 158 - 2 381 113 051 - 4 848 117 345
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 545 - 373 42 619 247 41 449
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 341 - 161 40 745 - 1 866 40 473
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 191 - 15 2 380 - 187 2 421
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 95 - 42 2 211 74 2 442
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 5 - 1 829 14 479 - 3 196 19 850
2:1 Försäkringskassan 867 41 9 262 121 9 247
Övriga anslag 114 - 1 1 355 - 41 1 464
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 104 - 3 1 252 - 48 1 355
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 37 0 37
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 7 1 67 7 72
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt