December 2021 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän, Riksrevisionen, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Länsstyrelsernas utgifter högre än 2020, bland annat till följd av pandemilagen

Utfallet för Rikets styrelse blev 1 502 miljoner kronor i december, vilket är 477 miljoner kronor (24,1 procent) lägre än samma månad 2020. Det beror främst på att utgifterna inom anslaget 8:1 Mediestöd blev lägre än i december föregående år.


Det preliminära helårsutfallet för utgiftsområdet uppgår till 16 276 miljoner kronor, vilket är 527 miljoner kronor (3,3 procent) högre än motsvarande period 2020. Det beror framför allt på att utgifterna inom anslagen 4:1 Regeringskansliet m.m. och 5:1 Länsstyrelserna m.m. sammantaget är 983 miljoner kronor högre. Åt andra hållet verkar utgifterna för anslaget 8:1 Mediestöd som är 474 miljoner kronor lägre jämfört med 2020.

Länsstyrelsernas högre utgifter består framför allt av utgifter för handläggningen av omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och utgifter till följd av att följa upp den så kallade pandemilagen, lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Pandemilagen trädde i kraft den 10 januari 2021 men har förlängts i flera omgångar. Den 20 januari 2022 godkände riksdagen regeringens förslag om att förlänga lagen så att den gäller till och med den 31 maj 2022. Riksdagen lämnade samtidigt ett tillkännagivande till regeringen om att den ska återkomma med ett förslag om att pandemilagen endast ska gälla till och med den 31 mars 2022. Länsstyrelserna har uppdraget att se till att regelverk som beslutas med stöd av lagen följs. Länsstyrelserna har också fått uppdraget att bistå regioner med att genomföra vaccinationer mot covid-19 samt utökad testning för covid-19. Länsstyrelserna har anvisats ytterligare 641 miljoner kronor i ändringsbudget till bland annat ovan nämnda uppgifter.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
dec 2021
Förändring
jämfört med
dec 2020
Utfall
jan-dec 2021
Förändring
jämfört med
jan-dec 2020
SB + ÄB
2021
1 Rikets styrelse 1 502 - 477 16 276 527 16 741
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 48 - 5 916 3 977
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 101 1 894 35 927
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 14 - 3 91 4 100
2:5 Riksrevisionen 38 3 327 - 3 352
4:1 Regeringskansliet m.m. 737 2 8 019 290 8 174
5:1 Länsstyrelserna m.m. 462 43 4 031 693 4 091
6:1 Allmänna val och demokrati 6 - 8 108 - 33 122
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 7 3 116 1 118
8:1 Mediestöd 5 - 499 994 - 474 1 032
Övriga anslag 83 - 14 780 11 847
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 36 - 10 178 - 9 178
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 10 1 110 3 118
3:1 Sametinget 8 - 4 59 5 62
6:2 Justitiekanslern 5 1 57 6 78
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten 13 - 2 118 4 122
6:4 Valmyndigheten 0 - 2 20 2 21
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 168 - 1 169
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter 25
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 1 0 2
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 5 1 44 3 44
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 5 1 25 - 1 29
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt