December 2021 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 153,9 miljarder kronor i december, vilket är 33,6 miljarder kronor lägre än samma månad 2020. Det beror bland annat på högre insättningar i Riksgäldskontoret från Affärsverket Svenska kraftnät.

Utfallet för utgiftsområdena Hälsovård, sjukvård och social omsorg, Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning och Näringsliv blev sammanlagt 11,8 miljarder kronor lägre än i december 2020. Utfallet för utgiftsområde Kommunikationer blev 3,9 miljarder kronor högre än i december 2020.

Preliminärt uppgår de totala utgifterna för helåret 2021 till 1 113,1 miljarder kronor. Det är 106,0 miljarder kronor (8,7 procent) lägre än föregående år.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
dec 2021
Förändring
jämfört med
dec 2020
Utfall
jan-dec 2021
Förändring
jämfört med
jan-dec 2020
SB + ÄB
2021
1 Rikets styrelse 1 502 - 477 16 276 527 16 741
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 36 - 10 178 - 9 178
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 48 - 5 916 3 977
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 101 1 894 35 927
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 14 - 3 91 4 100
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 10 1 110 3 118
2:5 Riksrevisionen 38 3 327 - 3 352
3:1 Sametinget 8 - 4 59 5 62
4:1 Regeringskansliet m.m. 737 2 8 019 290 8 174
5:1 Länsstyrelserna m.m. 462 43 4 031 693 4 091
6:1 Allmänna val och demokrati 6 - 8 108 - 33 122
6:2 Justitiekanslern 5 1 57 6 78
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten 13 - 2 118 4 122
6:4 Valmyndigheten 0 - 2 20 2 21
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 168 - 1 169
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter 25
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 7 3 116 1 118
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 1 0 2
8:1 Mediestöd 5 - 499 994 - 474 1 032
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 5 1 44 3 44
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 5 1 25 - 1 29
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 708 39 16 916 - 87 17 550
1:1 Statskontoret 14 3 97 1 102
1:2 Kammarkollegiet 9 - 2 85 14 91
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 2 - 2 18 3 20
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 315 22 13 711 132 14 107
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 10 0 11
1:7 Konjunkturinstitutet 6 0 67 1 67
1:8 Ekonomistyrningsverket 21 - 2 179 6 198
1:9 Statistiska centralbyrån 53 12 582 - 8 586
1:10 Bidragsfastigheter 79 11 332 66 341
1:11 Finansinspektionen 65 3 645 8 655
1:12 Riksgäldskontoret 38 10 332 16 330
1:13 Bokföringsnämnden 2 0 11 1 14
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 3 - 235 133
1:15 Statens servicecenter 80 16 704 61 758
1:16 Finansmarknadsforskning 10 - 1 40 10 40
1:17 Upphandlingsmyndigheten 14 - 1 94 0 96
1:18 (2020) Myndigheten för digital förvaltning 0 - 31 4 - 163
3 Skatt, tull och exekution 1 282 - 18 12 488 433 12 824
1:1 Skatteverket 809 - 41 8 141 236 8 414
1:2 Tullverket 264 11 2 263 121 2 300
1:3 Kronofogdemyndigheten 209 12 2 085 76 2 110
4 Rättsväsendet 5 763 228 57 192 4 165 57 398
1:1 Polismyndigheten 3 057 1 31 014 2 216 30 988
1:2 Säkerhetspolisen 187 3 1 719 130 1 740
1:3 Åklagarmyndigheten 192 19 1 831 137 1 809
1:4 Ekobrottsmyndigheten 84 3 779 36 775
1:5 Sveriges Domstolar 651 29 6 462 325 6 471
1:6 Kriminalvården 1 040 119 10 612 1 025 10 654
1:7 Brottsförebyggande rådet 27 4 172 15 172
1:8 Rättsmedicinalverket 51 - 4 497 27 510
1:9 Gentekniknämnden 1 0 4 0 5
1:10 Brottsoffermyndigheten 5 0 44 - 4 44
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 9 2 105 9 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 409 39 3 669 262 3 651
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 12 4 73 - 33 95
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 3 2 15 2 19
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 14 1 62 5 68
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2 - 1 22 2 21
1:17 Domarnämnden 2 0 9 2 10
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet, gränsförvaltning och visering 19 7 102 8 244
5 Internationell samverkan 149 3 1 780 - 291 1 999
1:1 Avgifter till internationella organisationer 61 - 1 1 151 - 275 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 11 - 17 142 - 31 165
1:3 Nordiskt samarbete 1 0 13 1 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 4 - 6 6 1 5
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 - 2 50 3 49
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 4 1 69 16 71
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 28 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 19 0 19
1:9 Svenska institutet 25 21 127 - 4 130
1:10 Information om Sverige i utlandet 5 2 14 5 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 31 4 161 - 8 173
6 Försvar och samhällets krisberedskap 12 235 - 805 67 832 4 740 71 283
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 5 873 - 97 40 074 2 262 41 926
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 316 63 1 317 313 1 467
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 4 552 - 916 16 630 1 758 17 808
1:4 Forskning och teknikutveckling 212 - 43 676 - 54 717
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 10 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 9 - 7 280 71 296
1:7 Officersutbildning m.m. 25 5 243 18 251
1:8 Försvarets radioanstalt 154 24 1 352 134 1 418
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 21 9 236 14 237
1:10 Nämnder m.m. 0 0 6 0 7
1:11 Försvarets materielverk 344 148 1 930 229 1 958
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 - 1 11 0 11
2:1 Kustbevakningen 164 12 1 339 26 1 354
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 14 - 7 25 - 50 25
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 2 1 18 - 14 28
2:4 Krisberedskap 267 - 24 1 281 - 11 1 283
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 397 0 397
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 222 36 1 494 34 1 545
2:7 Statens haverikommission 9 1 51 3 69
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 43 - 9 400 10 410
4:1 Elsäkerhetsverket 7 - 1 62 - 2 67
7 Internationellt bistånd 6 373 317 47 460 936 47 261
1:1 Biståndsverksamhet 6 144 281 45 652 731 45 396
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 193 23 1 546 142 1 586
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 2 0 14 - 1 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 24 12 189 62 191
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 4 1 39 1 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 6 1 21 2 21
8 Migration 836 68 8 244 - 1 335 9 268
1:1 Migrationsverket 428 3 4 112 - 231 4 421
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 260 91 2 602 - 887 2 880
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 0 117 - 4 128
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 79 - 2 795 - 35 771
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 15 - 3 146 - 36 227
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 12 - 18 184 - 97 362
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 15 0 152 - 41 324
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 28 - 2 136 - 3 155
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 11 916 - 7 845 137 877 36 102 137 664
1:1 Socialstyrelsen 118 - 30 770 - 13 772
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 9 - 1 90 1 90
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 15 0 153 1 154
1:4 Tandvårdsförmåner 536 - 87 6 784 819 7 295
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 786 145 31 839 1 797 31 873
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 4 922 - 8 700 53 276 25 240 47 486
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 16 - 11 474 - 21 513
1:8 Bidrag till psykiatri 23 15 2 080 - 30 2 164
1:9 Läkemedelsverket 23 12 189 47 184
1:10 E-hälsomyndigheten 15 - 34 91 - 29 119
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 739 739 2 987 88 3 000
1:12 Inspektionen för vård och omsorg 74 - 42 755 - 6 764
2:1 Folkhälsomyndigheten 72 5 598 117 635
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 0 91 1 121
2:3 Bidrag till WHO 0 0 39 - 4 45
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 3 1 74 1 76
2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 8 1 95 0 96
3:1 Myndigheten för delaktighet 11 2 61 0 62
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 189 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 5 2 34 3 32
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 5 - 50 755 - 22 833
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 17 5 138 2 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 053 200 24 135 606 24 476
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 76 - 97 9 187 7 212 13 346
4:6 Statens institutionsstyrelse 209 26 1 297 - 117 1 347
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 9 4 703 235 725
4:8 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 8 - 1 37 6 38
5:1 Barnombudsmannen 3 0 27 - 1 27
5:2 Barnets rättigheter 4 3 125 56 137
6:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 5 2 41 5 39
6:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 145 50 766 106 764
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 158 - 2 381 113 051 - 4 848 117 345
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 545 - 373 42 619 247 41 449
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 341 - 161 40 745 - 1 866 40 473
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 104 - 3 1 252 - 48 1 355
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 191 - 15 2 380 - 187 2 421
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 37 0 37
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 95 - 42 2 211 74 2 442
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 5 - 1 829 14 479 - 3 196 19 850
2:1 Försäkringskassan 867 41 9 262 121 9 247
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 7 1 67 7 72
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 496 441 38 019 1 367 38 339
1:1 Garantipension till ålderspension 1 169 - 28 14 044 - 342 14 141
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 760 - 49 9 360 - 606 9 343
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 888 10 10 595 181 10 897
1:4 Äldreförsörjningsstöd 101 0 1 204 24 1 190
1:5 Inkomstpensionstillägg 510 510 2 035 2 035 1 990
2:1 Pensionsmyndigheten 69 - 2 782 76 778
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 553 506 101 068 1 129 104 202
1:1 Barnbidrag 2 789 3 33 390 64 33 681
1:2 Föräldraförsäkring 4 031 505 46 919 794 47 653
1:3 Underhållsstöd 239 14 2 692 56 2 594
1:4 Adoptionsbidrag 1 1 9 0 15
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 85 - 1 1 018 - 17 1 082
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 343 3 3 951 - 10 5 367
1:7 Pensionsrätt för barnår 673 42 8 071 506 8 071
1:8 Bostadsbidrag 393 - 60 5 019 - 264 5 741
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 450 23 6 202 - 2 314 7 956
1:1 Etableringsåtgärder 4 - 1 162 8 172
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 338 14 4 676 - 2 366 6 195
1:3 Hemutrustningslån 6 4 33 - 6 172
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 14 1 124 3 129
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 6 4 88 4 93
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 27 14 502 45 574
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 7 - 4 73 - 2 76
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 1 - 4 27 0 28
4:1 Åtgärder mot segregation 48 - 3 499 2 500
4:2 Delegationen mot segregation 0 - 1 16 - 2 18
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 7 385 - 1 458 91 943 4 789 106 299
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 717 - 93 7 744 222 7 849
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 3 245 - 1 262 45 425 3 601 52 703
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 1 085 - 16 11 425 4 149 12 366
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 591 - 7 19 205 143 20 482
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 19 - 4 123 7 122
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 184 55 1 300 136 1 996
1:7 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027 50
1:8 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 2 - 4 43 0 43
1:9 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 8 - 1 78 1 79
1:10 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 59 1 59
1:11 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 8 0 8
1:12 Bidrag till lönegarantiersättning 67 - 49 830 - 2 156 2 900
1:13 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 288 - 23 3 399 - 360 4 994
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 92 - 42 1 347 - 942 1 675
2:1 Arbetsmiljöverket 70 - 2 688 24 695
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 33 2 34
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 34 - 1 37
2:4 Medlingsinstitutet 2 - 8 56 3 56
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 6 1 37 6 39
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet 0 0 111 - 1 112
1:14 (2020) Lån till körkort - 4 - 46
15 Studiestöd 2 170 67 26 588 1 528 28 825
1:1 Studiehjälp 409 - 1 4 345 70 4 389
1:2 Studiemedel 1 483 66 18 856 1 416 20 681
1:3 Avsättning för kreditförluster 157 - 1 1 863 8 2 060
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 102 - 83 100
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 2 1 47 - 2 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 4 0 26 - 4 27
1:7 Studiestartsstöd 16 - 4 420 126 542
1:8 Centrala studiestödsnämnden 97 5 913 - 4 948
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 2 0 16 1 17
16 Utbildning och universitetsforskning 9 118 923 91 487 8 529 93 876
1:1 Statens skolverk 188 - 2 1 148 35 1 157
1:2 Statens skolinspektion 51 7 454 26 468
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 102 15 770 37 770
1:4 Sameskolstyrelsen 7 5 55 5 58
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 509 32 4 501 1 554 4 917
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 2 25 236 - 5 315
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 - 36 3 896 0 3 903
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 20 - 2 206 6 209
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 18 - 7 92 - 7 110
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 38 27 476 343 750
1:11 Skolforskningsinstitutet 4 1 24 1 25
1:12 Praktiknära skolforskning 0 - 1 19 0 19
1:13 Bidrag till lärarlöner 2 126 22 4 247 123 4 875
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet 58 4 163 0 163
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling - 2 - 2 6 180 1 340 6 230
1:16 Bidrag till vissa studier 1 1 8 2 18
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning 17 17 4 361 1 259 4 807
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan 18 4 137 14 139
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 328 28 3 580 569 3 635
2:1 Universitetskanslersämbetet 12 - 7 154 - 5 161
2:2 Universitets- och högskolerådet 27 - 4 213 19 243
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 172 18 2 043 194 2 043
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 199 10 2 335 76 2 335
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 196 16 2 347 182 2 347
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 205 12 2 407 84 2 407
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 199 - 72 2 376 83 2 376
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 147 9 1 725 61 1 725
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 198 12 2 000 153 1 967
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 150 7 1 760 50 1 760
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 132 10 1 579 116 1 579
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 103 4 1 219 32 1 219
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 91 1 748 202 1 748
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 90 5 1 056 34 1 056
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 - 9 795 34 795
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 148 10 1 731 68 1 731
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 15 1 393 176 1 393
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 158 15 1 834 122 1 834
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 55 - 4 758 51 768
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 37 2 429 12 429
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 6 765 70 765
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 4 282 22 282
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 103 - 27 1 213 64 1 213
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 5 386 27 386
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 1 893 58 893
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 29 5 319 32 319
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 8 658 75 658
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 4 284 22 284
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 7 1 066 86 1 066
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 3 277 22 277
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 - 10 279 19 295
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 109 4 109
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 - 22 694 32 694
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 14 3 151 19 151
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 - 2 214 3 214
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 55 3 55
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 10 - 6 123 11 123
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 7 42 3 42
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 48 - 5 578 46 578
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 3 105 15 105
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 41 3 486 39 486
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 3 108 20 108
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 5 531 52 531
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 1 115 5 115
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 4 458 44 458
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 4 102 22 102
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 39 4 461 43 461
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 5 98 29 98
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 2 370 46 370
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 66 9 66
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 4 428 45 428
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 3 93 16 93
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 15 1 180 11 180
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 22 2 22
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 69 2 70
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 11 0 13
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 12 1 144 7 144
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 22 2 22
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 3 478 38 478
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 13 5 124 31 124
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 39 3 39
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 24 3 24
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 301 17 3 731 279 3 837
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 24 - 9 1 303 - 195 1 531
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 39 3 472 31 472
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 228 4 2 734 52 2 734
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 72 26 73
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 1 266 650 7 208 1 116 7 146
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 418 29 420
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 19 2 174 4 184
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 15 - 57 1 085 - 9 1 117
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 7 - 3 42 2 41
3:6 Institutet för rymdfysik 8 0 58 1 57
3:7 Kungl. biblioteket 46 13 427 33 420
3:8 Polarforskningssekretariatet 6 12 57 19 50
3:9 Sunet 8 2 49 - 10 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 1 - 1 5 - 1 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 8 2 42 3 44
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 2 - 1 6 3 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 - 2 89 0 89
4:1 Internationella program 2 - 16 67 - 15 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 - 1 30 - 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 2 0 11 1 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 2 1 28 - 6 52
1:11 (2020) Fler anställda i lågstadiet 0 - 985
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 1 161 - 563 22 648 2 231 22 826
1:1 Statens kulturråd 11 8 57 1 67
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 467 - 638 3 242 719 3 280
1:3 Skapande skola 18 23 197 21 201
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 2 - 2 44 - 1 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 3 1 7 - 3 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 19 15 1 780 113 1 782
1:7 Myndigheten för kulturanalys 2 1 17 2 17
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 36 11 1 137 - 58 1 137
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 13 6 228 15 228
2:3 Statens musikverk 22 - 1 122 6 123
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 30 - 13 191 16 201
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 19 5 128 14 127
3:3 Institutet för språk och folkminnen 8 0 71 3 71
4:1 Statens konstråd 1 - 6 11 - 19 11
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 16 7 65 26 68
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 1 1 14 2 14
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 6 2 46 6 46
5:1 Konstnärsnämnden 7 3 23 1 23
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 23 - 7 879 404 881
6:1 Riksarkivet 26 - 1 428 - 9 441
7:1 Riksantikvarieämbetet 39 5 297 22 289
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 19 20 288 14 288
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 0 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 232 54 1 489 12 1 553
8:2 Centrala museer: Stiftelser 2 - 8 297 - 84 297
8:3 Bidrag till vissa museer 10 8 101 - 6 101
8:4 Forum för levande historia 8 0 55 5 60
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 2 0 14 1 13
9:2 Stöd till trossamfund 9 7 114 8 107
10:1 Filmstöd 0 0 949 396 949
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 9 - 1 9
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 3 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 3 - 1 23 0 24
11:5 Stöd till taltidningar 6 0 37 3 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 9 4 53 5 52
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet - 1 - 2 288 2 291
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 2 0 2
13:1 Stöd till idrotten 0 0 3 922 447 3 922
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 22 - 65 101 - 24 102
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 - 3 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 11 5 206 - 87 222
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 4 770 308 4 770
14:2 Bidrag till tolkutbildning 3 - 2 48 2 55
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 100 - 40 100
14:4 Särskilt utbildningsstöd 46 1 193 0 193
15:1 Spelinspektionen 9 - 2 74 - 6 76
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 807 636 5 186 1 407 5 592
1:1 Bostadspolitisk utveckling 0 - 2 15 - 4 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 0 4 2 13
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 1 0 2 - 2 43
1:4 Boverket 57 5 330 15 353
1:5 Statens geotekniska institut 6 1 51 3 55
1:6 Lantmäteriet 63 - 4 671 16 669
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 42 33 80 29 305
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 595 594 3 712 1 334 3 800
1:9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 1 - 1 18 - 8 20
1:10 Innovativt och hållbart byggande 16 15 29 20 37
2:1 Konsumentverket 17 - 3 168 - 3 170
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 6 - 1 54 0 55
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 4 0 30 4 30
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 17 0 18
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 4 0 4
19 Regional utveckling 472 - 50 3 222 39 4 203
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 255 - 93 1 530 - 57 1 809
1:2 Transportbidrag 19 19 415 - 15 426
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 198 24 1 278 112 1 819
1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning perioden 2021-2027 150
20 Allmän miljö- och naturvård 3 926 2 185 16 648 5 698 18 200
1:1 Naturvårdsverket 75 - 10 606 1 608
1:2 Miljöövervakning m.m. 211 5 448 1 508
1:3 Åtgärder för värdefull natur 91 - 13 1 916 770 1 972
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 85 62 651 - 6 1 147
1:5 Miljöforskning 14 - 2 98 5 99
1:6 Kemikalieinspektionen 37 - 6 279 - 11 281
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 17 4 266 3 272
1:8 Klimatbonus 1 900 1 583 4 810 2 732 4 810
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 30 - 5 290 22 295
1:10 Klimatanpassning 15 1 108 2 118
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 240 25 1 311 34 1 405
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 44 - 24 97 - 54 250
1:13 Internationellt miljösamarbete 12 8 39 - 7 47
1:14 Skydd av värdefull natur 467 399 1 669 791 1 686
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 22 3 251 13 252
1:16 Klimatinvesteringar 310 83 2 025 1 017 1 915
1:17 Klimatpremier 4 - 11 125 18 270
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 24 25 149 137 150
1:19 Industriklivet 49 - 72 266 101 751
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 41 20 74 24 175
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 14 0 104 6 101
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 225 110 1 067 99 1 089
21 Energi 489 - 57 3 335 1 4 694
1:1 Statens energimyndighet 49 18 353 47 365
1:2 Insatser för energieffektivisering 5 - 15 24 - 170 28
1:3 Insatser för förnybar elproduktion 4 1 25 2 25
1:4 Energiforskning 230 - 40 1 482 - 60 1 515
1:5 Infrastruktur för elektrifierade transporter 14 - 6 47 26 450
1:6 Energimarknadsinspektionen 18 1 152 14 153
1:7 Energiteknik 75 - 55 809 - 6 1 722
1:8 Elberedskap 80 30 285 78 270
1:9 Avgifter till internationella organisationer 1 0 24 0 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 13 10 134 70 140
22 Kommunikationer 12 944 3 858 72 054 6 887 77 765
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 3 536 1 463 27 991 2 269 30 819
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 5 216 2 218 28 725 3 058 30 078
1:3 Trafikverket 160 31 1 377 44 1 419
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 188 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 62 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 56 45 295 108 365
1:7 Trafikavtal 90 4 925 - 97 1 058
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 9 5 87 30 87
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 282 282 638 488 628
1:11 Trängselskatt i Stockholm 73 - 381 1 736 - 561 2 239
1:12 Transportstyrelsen 186 - 14 2 187 30 2 233
1:13 Trafikanalys 12 5 66 4 71
1:14 Trängselskatt i Göteborg 24 1 1 001 - 154 1 008
1:15 Sjöfartsstöd 105 2 1 182 - 45 1 630
1:16 Internationell tågtrafik 0 0 1 1 5
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst - 101 - 112 0 - 85 231
1:18 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik 3 074 148 3 074 148 3 000
1:19 Lån till körkort 3 3 44 44 151
1:20 Tillskott till Sjöfartsverket 0 0 130 130 130
2:1 Post- och telestyrelsen 11 1 74 11 76
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 21 - 1 126 - 8 136
2:3 Grundläggande betaltjänster 9 1 23 - 2 28
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 3 - 2 52 - 10 55
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 122 - 80 1 777 1 489 1 820
2:6 Myndigheten för digital förvaltning 18 18 142 142 151
2:7 Digital förvaltning 14 14 64 64 68
1:20 (2020) Tillskott till Luftfartsverket 22 259 22 14
1:21 (2020) Tillskott till Sjöfartsverket 0 - 53 37 - 225
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 8 660 - 278 19 629 - 391 23 835
1:1 Skogsstyrelsen 70 11 531 42 545
1:2 Insatser för skogsbruket 179 90 662 366 725
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 13 0 161 8 161
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 12 0 125 - 1 128
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 1 0 10 0 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 41 2 484 336 563
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 - 8 32 - 21 53
1:8 Statens jordbruksverk 65 7 624 19 614
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 2 3 12 5 12
1:10 Gårdsstöd m.m. 6 723 - 219 6 945 - 244 7 159
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 40 13 129 - 14 150
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2 5 12 - 9 31
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 76 18 152 1 167
1:14 Livsmedelsverket 31 1 271 17 270
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 37 - 93 174 - 82 194
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 43 - 4 43
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 437 153 3 195 - 79 4 921
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 556 - 203 2 705 - 1 126 4 541
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 34 - 148 251 82 250
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 10 10 14 10 14
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 1 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 31 12 121 - 1 129
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 183 18 2 170 185 2 170
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 103 48 676 95 696
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 10 - 2 102 - 2 107
1:27 Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet 4 4 25 25 29
1:28 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 30
1:29 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 120
24 Näringsliv 2 546 - 1 595 30 406 - 30 001 94 756
1:1 Verket för innovationssystem 26 5 269 20 271
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 745 263 3 565 607 3 533
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 1 069 310 1 054
1:4 Tillväxtverket 125 35 961 479 1 162
1:5 Näringslivsutveckling 159 98 728 180 968
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 10 3 63 3 65
1:7 Turistfrämjande 0 0 155 40 155
1:8 Sveriges geologiska undersökning 37 8 243 10 245
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 6 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 3 1 11 2 14
1:11 Bolagsverket 3 - 1 48 5 49
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 8 0 8
1:13 Konkurrensverket 19 5 161 7 165
1:14 Konkurrensforskning 6 0 11 1 11
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 120 - 40 120
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 7 - 1 15 - 11 25
1:17 Kapitalinsatser i statligt ägda företag - 325 - 10 722 1 401
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 - 1 16 - 2 19
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 0 - 16 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 0 279 - 40 279
1:21 Patent- och registreringsverket 35 10 339 14 341
1:22 Stöd vid korttidsarbete 973 - 579 7 839 - 27 301 17 721
1:23 Stöd till enskilda näringsidkare 69 - 262 2 057 1 718 10 701
1:24 Omställningsstöd 163 - 714 9 932 4 254 40 401
1:25 Researrangörslån 0 0 111 111 679
1:26 Stöd till handelsbolag 15 15 364 364 2 537
1:27 Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag 85 - 155 1 259 - 91 9 080
1:28 Evenemangsstöd 37 37 72 72 3 000
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 5 1 34 1 36
2:2 Kommerskollegium 12 - 3 89 0 92
2:3 Exportfrämjande verksamhet - 14 - 34 337 - 68 350
2:4 Investeringsfrämjande 2 0 98 27 98
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 20 - 2 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 31 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 0 0 95 71 100
25 Allmänna bidrag till kommuner 12 769 1 063 153 235 - 4 729 153 485
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 12 376 2 309 148 511 27 702 148 511
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 393 5 4 717 54 4 717
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 7 0 7
1:4 Tillfälligt stöd till enskilda kommuner och regioner 250
1:4 (2020) Stöd med anledning av flyktingsituationen - 250 - 3 000
1:5 (2020) Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden - 1 000 - 29 486
26 Statsskuldsräntor m.m. 1 125 668 - 1 298 - 20 890 165
1:1 Räntor på statsskulden 1 124 669 - 1 388 - 20 851 10
1:2 Oförutsedda utgifter 1 1 1 - 1 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 - 2 88 - 38 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 1 356 - 2 443 52 262 5 069 53 851
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 1 356 - 2 443 52 262 5 069 53 851
Förändring av anslagsbehållningar - 7 766
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 7 686
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 80
Summa utgiftsområden 127 351 - 6 946 1 211 748 20 689 1 320 438
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 126 226 - 7 614 1 213 047 41 579 1 320 353
Riksgäldskontorets nettoutlåning 31 892 - 14 121 - 96 965 - 118 248 14 881
Kassamässig korrigering - 5 319 - 12 578 - 1 714 - 8 487 278
Totala utgifter 153 923 - 33 645 1 113 069 - 106 046 1 335 597
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt