November 2021 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration blev 681 miljoner kronor i november, vilket är 75 miljoner kronor (9,9 procent) lägre än i november 2020. 

Utfallet för de första elva månaderna uppgår till 7 408 miljoner kronor, vilket är 1 403 miljoner kronor (15,9 procent) lägre jämfört med samma period 2020. Ersättningarna till asylsökande, kommuner och regioner har minskat med 862 miljoner kronor och Migrationsverkets utgifter för asylsökandes boende har minskat med 116 miljoner kronor. Det beror på att antalet personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem minskat med 27,1 procent. Det lägre antalet mottagna förklarar också varför utgifterna för Migrationsverkets förvaltning minskat med 234 miljoner kronor.

Antal asylsökande m.m. november 2021
2021 2020 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande november 1 112 931 181 19,4
- varav män (inkl. pojkar) 706 579 127 21,9
- varav kvinnor (inkl. flickor) 406 352 54 15,3
- varav ens. barn och unga 37 44 -7 -15,9

Källa: Migrationsverket

Antal asylsökande januari-november 2021
2021 2020 Förändring Förändring %
Antal asylsökande januari-november 10 238 12 125 -1 887 -15,6
- varav män (inkl. pojkar) 6 449 7 404 -955 -12,9
- varav kvinnor (inkl. flickor) 3 789 4 721 -932 -19,7
- varav ens. barn och unga 468 471 -3 -0,6
- varav pojkar 344
- varav flickor 124

Källa: Migrationsverket

Beviljade uppehållstillstånd januari-november 2021
2021 2020 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd jan-november 87 143 82 945 4 198 5,1
-varav asyl 11 022 9 668 1 354 14,0
-varav anhöriga till asylsökande 3 342 5 215 -1 873 -35,9
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 4 638 7 363 -2 725 -37,0
-varav arbetsmarknad 23 430 18 856 4 574 24,3
-varav anhöriga, arbetsmarknad 12 773 11 563 1 210 10,5
-varav övriga 10 805 9 208 1 597 17,3
-varav anhöriga, övriga 21 133 21 072 61 0,3

Källa: Migrationsverket

Boende i Migrationsverkets mottagningssystem i november 2021
nov-21 nov-20 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 23 075 31 661 -8 586 -27,1
- varav ensamkommande barn och unga 554 649 -95 -14,6

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
nov 2021
Förändring
jämfört med
nov 2020
Utfall
jan-nov 2021
Förändring
jämfört med
jan-nov 2020
SB + ÄB
2021
8 Migration 681 - 75 7 408 - 1 403 9 268
1:1 Migrationsverket 362 - 4 3 684 - 234 4 421
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 197 - 49 2 342 - 978 2 880
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 73 0 716 - 33 771
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 13 - 3 131 - 33 227
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 11 - 19 173 - 79 362
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 12 - 6 137 - 41 324
Övriga anslag 13 6 225 - 5 283
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 2 1 117 - 4 128
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 12 5 108 - 1 155
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt