November 2021 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för Statsskuldsräntor m.m. blev 1 290 miljoner kronor i november, vilket är 15 885 miljoner kronor lägre jämfört med utfallet i november 2020. Det lägre utfallet avser framför allt räntor på lån i svenska kronor.

Utfallet för perioden januari-november uppgår till ett överskott på 2 423 miljoner kronor. Det är en skillnad på 21 558 miljoner kronor jämfört med motsvarande period 2020, då utgifterna uppgick till 19 135 miljoner kronor. Skillnaden förklaras främst av lägre utgifter för räntor på lån, lägre valutakursförluster samt högre inkomster från överkurser vid emission.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

Utgifterna för räntor på lån i svenska kronor blev 3 867 miljoner kronor i november, vilket är 15 882 miljoner kronor lägre jämfört med november 2020. För perioden januari-november uppgår utfallet till 9 112 miljoner kronor. Det är 15 900 miljoner kronor (63,6 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020.

Överkurser uppstår om marknadsräntan understiger obligationens kupongränta vid emissionstillfället. Köparen av obligationen är då beredd att betala ett högre pris eftersom detta kompenseras av en högre löpande avkastning fram till dess att obligationen förfaller. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs redovisas det som en ränteinkomst. Inkomsterna från överkurser blev 1 107 miljoner kronor i november, vilket är 243 miljoner kronor högre jämfört med november 2020. För perioden januari‑november uppgår inkomsterna från överkurser till 11 467 miljoner kronor. Det är 1 703 miljoner kronor (17,4 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020.

Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades. För perioden januari-november uppgår valutakursvinsterna till 971 miljoner kronor, vilket ska jämföras med valutakursförluster på 2 489 miljoner kronor under motsvarade period 2020.

Kursförluster uppstår när Riksgäldskontoret köper tillbaka obligationer och marknadsräntan vid köptillfället understiger kupongräntan. För perioden januari-november uppgår kursförlusterna till 1 750 miljoner kronor, vilket är 872 miljoner kronor (33,2 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020.

Tabell 1: Räntor på statsskulden i november 2021 jämfört med motsvarande period 2020, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall november 2021 Utfall november 2020 Skillnad nov 2021 - nov 2020 Utfall jan-nov 2021 Utfall jan-nov 2020 Skillnad 2021-2020
Räntor på lån i svenska kronor 3 867 19 749 -15 882 9 112 25 012 -15 900
Räntor på lån i utländsk valuta (*) -42 173 -215 1 109 2 150 -1 041
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -1 107 -864 -243 -11 467 -9 763 -1 703
Summa räntor 2 718 19 058 -16 340 -1 246 17 398 -18 644
Räntor på in- och utlåning (*) -29 -243 214 -2 044 -3 501 1 457
Valutakursförluster (+)/vinster (-) -1 603 -24 -1 579 -971 2 489 -3 460
Kursförluster (+)/vinster (-) 205 -1 645 1 849 1 750 2 622 -872
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter 1 290 17 146 -15 856 -2 511 19 009 -21 520

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
nov 2021
Förändring
jämfört med
nov 2020
Utfall
jan-nov 2021
Förändring
jämfört med
jan-nov 2020
SB + ÄB
2021
26 Statsskuldsräntor m.m. 1 290 - 15 885 - 2 423 - 21 558 165
1:1 Räntor på statsskulden 1 290 - 15 856 - 2 511 - 21 520 10
1:2 Oförutsedda utgifter 0 - 2 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 0 - 29 88 - 36 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt