November 2021 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, landsbygd, livsmedel, djur, skog och jakt samt rennäring och andra samiska näringar. Utgiftsområdet omfattar även verksamhet inom utbildning och forskning.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel uppgick till 1 103 miljoner kronor i november, vilket är 327 miljoner kronor (42,2 procent) högre än i november 2020. Det beror framför allt på högre utgifter inom anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket. Utgifterna avser främst intrångsersättningar till skogsägare i fjällnära områden som nekats avverkningstillstånd eftersom avverkningen bedömts vara oförenlig för natur- eller kulturmiljövården enligt skogsvårdslagen.  

För perioden januari-november uppgår utfallet för utgiftsområdet till 10 968 miljoner kronor, vilket är 113 miljoner kronor (1,0 procent) lägre än motsvarande period 2020. Det beror främst på att utgifterna inom anslagen 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och 1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur har minskat med totalt 1 155 miljoner kronor jämfört med motsvarande period 2020. Utgifterna för anslaget 1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar verkar åt det andra hållet och har ökat med 334 miljoner kronor hittills i år jämfört med motsvarande period 2020. Utgifterna har ökat framför allt på grund av utbrott av fågelinfluensa och spridning av viruset Sars-CoV-2 hos minkar. Även utgifterna inom anslaget 1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket har ökat och avser framför allt stöd för produktion av biogas som ska användas som biodrivmedel.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
nov 2021
Förändring
jämfört med
nov 2020
Utfall
jan-nov 2021
Förändring
jämfört med
jan-nov 2020
SB + ÄB
2021
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 1 103 327 10 968 - 113 23 835
1:1 Skogsstyrelsen 55 13 461 31 545
1:2 Insatser för skogsbruket 326 287 483 276 725
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 78 61 443 334 563
1:8 Statens jordbruksverk 65 8 558 12 614
1:10 Gårdsstöd m.m. 1 0 223 - 25 7 159
1:14 Livsmedelsverket 26 2 240 16 270
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 116 - 11 2 758 - 233 4 921
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 73 - 40 2 149 - 922 4 541
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 8 6 217 230 250
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 183 18 1 987 167 2 170
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 68 - 7 573 47 696
Övriga anslag 104 - 10 876 - 46 1 381
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 15 2 147 8 161
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 10 0 113 - 1 128
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 1 0 8 0 10
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 6 6 32 - 13 53
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 1 1 10 3 12
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 39 - 5 89 - 27 150
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 0 0 10 - 14 31
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 5 - 6 76 - 17 167
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 18 4 137 10 194
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 43 - 4 43
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 14
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 4 1 91 - 12 129
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 3 - 16 92 - 1 107
1:27 Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet 2 2 21 21 29
1:28 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 30
1:29 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 120
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt