November 2021 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Myndigheter som finansieras inom området är bland annat Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård blev 947 miljoner kronor i november. Det är 444 miljoner kronor (88,4 procent) högre än i november 2020.

Hittills i år uppgår utfallet till 12 722 miljoner kronor, vilket är 3 512 miljoner kronor (38,1 procent) högre än motsvarande period 2020. Det beror främst på högre utgifter för anslaget 1:8 Klimatbonus. Hittills i år har bonuspremier betalats ut för 76 572 klimatbonusbilar, vilket kan jämföras med helåret 2020, då bonus betalades ut för totalt 57 137 bilar. Det beror också på att utgifterna för anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur är 783 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande period föregående år. Utgifterna avser kostnader och bidrag för skötsel av skyddade områden, artbevarande, friluftsliv m.m., och uppgår till 1 825 miljoner kronor hittills i år.

Utfallet för anslag 1:16 Klimatinvesteringar uppgår för perioden januari till november till 1 715 miljoner kronor, vilket är 933 miljoner kronor (119,5 procent) högre än samma period 2020. Anslaget disponeras huvudsakligen av Naturvårdsverket som använder det för att betala ut bidrag till åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen. Exempelvis genom Klimatklivet.  

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
nov 2021
Förändring
jämfört med
nov 2020
Utfall
jan-nov 2021
Förändring
jämfört med
jan-nov 2020
SB + ÄB
2021
20 Allmän miljö- och naturvård 947 444 12 722 3 512 18 200
1:1 Naturvårdsverket 52 - 4 531 12 608
1:2 Miljöövervakning m.m. 16 - 3 237 - 4 508
1:3 Åtgärder för värdefull natur 62 21 1 825 783 1 972
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden - 25 - 70 566 - 67 1 147
1:8 Klimatbonus 0 0 2 909 1 149 4 810
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 46 11 1 071 9 1 405
1:14 Skydd av värdefull natur 181 166 1 203 392 1 686
1:16 Klimatinvesteringar 259 194 1 715 933 1 915
1:19 Industriklivet 77 71 217 174 751
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 117 26 842 - 10 1 089
Övriga anslag 162 31 1 605 142 2 311
1:5 Miljöforskning 4 3 84 7 99
1:6 Kemikalieinspektionen 21 - 4 243 - 6 281
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 13 - 1 249 - 1 272
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 23 - 1 260 27 295
1:10 Klimatanpassning 7 - 3 93 1 118
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 14 - 1 52 - 31 250
1:13 Internationellt miljösamarbete 3 - 8 27 - 14 47
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 22 3 229 9 252
1:17 Klimatpremier 3 3 122 29 270
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 39 35 124 112 150
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 4 1 33 4 175
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 9 2 90 6 101
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt