November 2021 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och offentlig upphandling.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 244 miljoner kronor i november, vilket är 58 miljoner kronor (4,9 procent) högre än i november 2020. Det är framför allt utgifter inom anslagen 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. och 1:10 Bidragsfastigheter som står för det högre utfallet i november.

Statliga tjänstepensioner m.m. består framför allt av utgifter enligt förordning (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner. Anslaget är det största inom detta utgiftsområde. Bidragsfastigheter används främst för att täcka kostnaderna för kulturhistoriskt värdefulla fastigheter, så kallade bidragsfastigheter, där hyresintäkterna inte räcker till. I bidragsfastigheter ingår bland annat de kungliga slotten, fästningar och ruiner.

För perioden januari-november uppgår utfallet för utgiftsområdet till 15 208 miljoner kronor, vilket är 126 miljoner kronor (0,8 procent) lägre än samma period 2020. Utfallet för anslaget 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter är 235 miljoner kronor lägre hittills i år jämfört med samma period 2020. Det beror främst på att staten under 2020 betalade ett kapitaltillskott till den Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (AIIB).

Från och med budgetåret 2021 redovisas utgifterna för Myndigheten för digital förvaltning inom utgiftsområde 22 Kommunikationer och på anslagen 2:6 Myndigheten för digital förvaltning samt 2:7 Digital förvaltning istället för inom detta utgiftsområde.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
nov 2021
Förändring
jämfört med
nov 2020
Utfall
jan-nov 2021
Förändring
jämfört med
jan-nov 2020
SB + ÄB
2021
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 244 58 15 208 - 126 17 550
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 934 18 12 397 110 14 107
1:9 Statistiska centralbyrån 62 14 528 - 20 586
1:10 Bidragsfastigheter 40 20 253 55 341
1:11 Finansinspektionen 56 2 580 4 655
1:12 Riksgäldskontoret 31 2 294 6 330
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 2 - 235 133
1:15 Statens servicecenter 61 4 624 45 758
Övriga anslag 61 - 2 529 - 91 641
1:1 Statskontoret 7 - 1 84 - 2 102
1:2 Kammarkollegiet 8 1 76 16 91
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 0 - 3 17 4 20
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 1 1 1 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 9 0 11
1:7 Konjunkturinstitutet 6 1 61 1 67
1:8 Ekonomistyrningsverket 15 2 157 9 198
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 9 1 14
1:16 Finansmarknadsforskning 8 8 29 11 40
1:17 Upphandlingsmyndigheten 10 2 80 1 96
1:18 (2020) Myndigheten för digital förvaltning 4 - 13 4 - 132
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt