November 2021 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier, trossamfund och fritid blev 474 miljoner kronor i november, vilket är 35 miljoner kronor (8,0 procent) högre än i november 2020.

För perioden januari-november uppgår utfallet för utgiftsområdet till 21 487 miljoner kronor, vilket är 2 794 miljoner kronor (14,9 procent) högre än motsvarande period 2020. Utgifterna för anslagen 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete och 13:1 Stöd till idrotten är sammantaget 1 804 miljoner kronor högre än motsvarande period 2020. Utgifterna för anslagen 10:1 Filmstöd och 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer är 396 respektive 410 miljoner kronor högre hittills i år jämfört med motsvarande period föregående år. Dessa utgiftsökningar är framför allt del av regeringens krisstöd till kultur- och idrottsverksamheterna i landet för att mildra de ekonomiska konsekvenserna på grund av spridningen av covid-19.

Flera anslag inom utgiftsområdet har anvisats extra medel i ändringsbudget, bland annat anslagen 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete och 13:1 Stöd till idrotten som anvisats ytterligare 1 691 och 1 955 miljoner kronor för att mildra de ekonomiska konsekvenserna med anledning av covid-19-pandemin.  

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
nov 2021
Förändring
jämfört med
nov 2020
Utfall
jan-nov 2021
Förändring
jämfört med
jan-nov 2020
SB + ÄB
2021
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 474 35 21 487 2 794 22 826
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 3 - 12 2 775 1 356 3 280
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 2 0 1 761 98 1 782
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 26 1 1 101 - 69 1 137
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 63 59 855 410 881
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 99 96 269 - 6 288
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
8:1 Centrala museer: Myndigheter 118 - 23 1 257 - 42 1 553
8:2 Centrala museer: Stiftelser 2 0 295 - 76 297
10:1 Filmstöd 0 0 949 396 949
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 - 49 289 3 291
13:1 Stöd till idrotten 0 0 3 922 447 3 922
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 4 770 308 4 770
Övriga anslag 162 - 37 2 784 - 33 3 217
1:1 Statens kulturråd 7 0 46 - 7 67
1:3 Skapande skola - 11 - 6 178 - 2 201
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 3 - 8 41 1 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 1 - 1 4 - 4 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 2 0 14 2 17
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 0 - 4 215 9 228
2:3 Statens musikverk 8 1 100 7 123
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 16 7 161 29 201
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 8 0 108 10 127
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 0 63 3 71
4:1 Statens konstråd 2 - 5 9 - 13 11
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 8 3 49 19 68
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 1 0 13 1 14
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 40 4 46
5:1 Konstnärsnämnden 3 0 16 - 3 23
6:1 Riksarkivet 40 - 7 402 - 9 441
7:1 Riksantikvarieämbetet 29 9 258 17 289
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 0 8
8:3 Bidrag till vissa museer 1 - 3 91 - 14 101
8:4 Forum för levande historia 6 1 47 5 60
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 12 2 13
9:2 Stöd till trossamfund 7 3 105 1 107
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 9 - 1 9
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 3 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 3 1 21 1 24
11:5 Stöd till taltidningar 3 0 31 3 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 6 - 1 45 1 52
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 1 0 2
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 2 - 5 80 42 102
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 - 3 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 4 - 23 195 - 93 222
14:2 Bidrag till tolkutbildning 1 0 45 4 55
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 100 - 40 100
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 147 0 193
15:1 Spelinspektionen 6 0 65 - 4 76
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt