November 2021 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 6 372 miljoner kronor i november. Det är 1 014 miljoner kronor (18,9 procent) högre än motsvarande period 2020. Det beror främst på att utfallet för anslag 1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning blev 384 miljoner kronor högre i november.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 82 368 miljoner kronor, vilket är 7 606 miljoner kronor (10,2 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet uppgår hittills i år till 3 993 miljoner kronor. Det är 1 523 miljoner kronor (61,6 procent) högre än samma period 2020 och beror främst på att Skolverket fått mer medel att betala ut i form av statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram.  

Utfallet för anslaget 1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling uppgår till 6 182 miljoner kronor hittills i år, vilket är 1 342 miljoner kronor (27,7 procent) högre jämfört med motsvarande period föregående år. Statsbidraget används bland annat till personalinsatser, kompetensutveckling och elevhälsa i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet.

Utfallet för anslag 1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning uppgår till 3 253 miljoner kronor till och med november. Det är 541 miljoner kronor högre jämfört med samma period föregående år. Det beror bland annat på pågående expansion av yrkeshögskolan.

Utfallet för anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor uppgår till 1 278 miljoner kronor till och med november. Det är 185 miljoner kronor (12,7 procent) lägre än motsvarande period föregående år, vilket främst beror på tillfälliga satsningar under 2020 på bland annat bristyrkesutbildningar. Motsvarande satsningar har inte gjorts hittills under 2021.

Utfallet för anslaget 1:11 (2020) Fler anställda i lågstadiet är noll kronor hittills i år, vilket är 985 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år. Det beror på att satsningen Statsbidrag för lågstadiet i grundskolan upphörde vid halvårsskiftet 2020 och i någon mån ersattes av satsningar som finansieras av anslaget 1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
nov 2021
Förändring
jämfört med
nov 2020
Utfall
jan-nov 2021
Förändring
jämfört med
jan-nov 2020
SB + ÄB
2021
16 Utbildning och universitetsforskning 6 372 1 014 82 368 7 606 93 876
1:1 Statens skolverk 79 - 12 960 37 1 157
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 194 - 8 3 993 1 523 4 917
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 36 36 3 896 36 3 903
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 166 127 439 316 750
1:13 Bidrag till lärarlöner 0 0 2 121 102 4 875
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 6 182 1 342 6 230
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning 384 384 4 344 1 243 4 807
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 340 23 3 253 541 3 635
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 172 18 1 871 176 2 043
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 199 10 2 137 66 2 335
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 196 16 2 151 166 2 347
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 205 12 2 202 72 2 407
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 199 15 2 178 155 2 376
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 147 9 1 578 52 1 725
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 165 14 1 802 141 1 967
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 150 7 1 611 43 1 760
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 132 10 1 447 106 1 579
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 103 4 1 116 28 1 219
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 10 1 602 111 1 748
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 90 5 966 29 1 056
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 148 10 1 583 58 1 731
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 15 1 277 162 1 393
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 158 15 1 676 106 1 834
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 304 35 3 430 262 3 837
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 98 33 1 278 - 185 1 531
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 228 4 2 506 48 2 734
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 485 31 5 941 466 7 146
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 23 - 7 1 070 47 1 117
1:11 (2020) Fler anställda i lågstadiet 0 - 985
Övriga anslag 1 710 198 17 760 1 342 19 717
1:2 Statens skolinspektion 40 - 4 403 20 468
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 65 6 668 22 770
1:4 Sameskolstyrelsen 2 - 1 49 0 58
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 19 - 18 234 - 29 315
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 66 7 185 8 209
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 11 5 74 0 110
1:11 Skolforskningsinstitutet 2 - 1 20 0 25
1:12 Praktiknära skolforskning 0 0 19 1 19
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet 2 2 105 - 3 163
1:16 Bidrag till vissa studier 1 1 7 1 18
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan 12 1 119 10 139
2:1 Universitetskanslersämbetet 13 0 143 2 161
2:2 Universitets- och högskolerådet 19 4 186 23 243
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 4 728 43 795
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 5 704 55 768
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 37 2 392 10 429
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 6 701 64 765
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 4 257 18 282
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 103 10 1 110 92 1 213
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 5 352 23 386
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 5 819 58 893
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 29 5 290 27 319
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 8 602 67 658
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 4 259 18 284
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 7 977 79 1 066
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 3 253 18 277
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 25 3 270 30 295
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 99 4 109
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 5 636 54 694
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 14 3 137 16 151
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 0 196 5 214
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 50 3 55
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 10 2 112 17 123
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 39 - 5 42
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 48 5 530 50 578
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 3 95 13 105
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 41 3 445 36 486
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 3 98 17 108
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 5 486 47 531
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 1 105 5 115
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 4 420 40 458
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 4 92 18 102
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 39 4 422 39 461
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 5 88 24 98
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 4 339 44 370
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 60 7 66
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 4 392 41 428
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 3 84 13 93
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 15 1 165 10 180
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 20 1 22
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 64 2 70
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 10 0 13
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 12 1 132 7 144
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 20 1 22
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 3 438 35 478
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 13 5 111 26 124
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 36 2 39
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 22 2 24
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 39 3 432 29 472
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 72 25 73
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 49 49 418 29 420
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 15 3 155 2 184
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 4 1 35 5 41
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 50 1 57
3:7 Kungl. biblioteket 47 2 381 21 420
3:8 Polarforskningssekretariatet 4 1 50 7 50
3:9 Sunet 7 - 4 41 - 12 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 4 0 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 3 0 34 1 44
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 1 1 4 4 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 3 2 87 2 89
4:1 Internationella program 2 - 2 65 1 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 30 0 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 9 1 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 0 26 - 7 52
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt