November 2021 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 9 175 miljoner kronor i november, vilket är 329 miljoner kronor lägre jämfört med november 2020. Det lägre utfallet avser framför allt anslagen 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. respektive 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

Utfallet för perioden januari-november uppgår till 104 893 miljoner kronor. Det är 2 467 miljoner kronor (2,3 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020. Det lägre utfallet avser främst anslagen 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. respektive 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader.

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

Utfallet för anslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgår till 39 074 miljoner kronor för perioden januari-november. Det är 621 miljoner kronor (1,6 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020.

Aktivitets- och sjukersättningar

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgår till 37 403 miljoner kronor för perioden januari-november. Det är 1 705 miljoner kronor (4,4 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020. Det lägre utfallet beror främst på att många som tidigare fått sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år.

Ersättning för höga sjuklönekostnader

Utfallet för anslag 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader blev 1 022 miljoner kronor i november, vilket är 20 miljoner kronor högre jämfört med november 2020. För perioden januari-november uppgår utfallet till 14 474 miljoner kronor. Det är 1 367 miljoner kronor (8,6 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020.

Det lägre utfallet avser främst den tillfälliga ersättningen för höga sjuklönekostnader som infördes 2020 med anledning av coronapandemin. Ersättningen har lämnats genom kreditering av arbetsgivarnas skattekonton och redovisningen mot anslaget görs månaden efter. Utfallet för anslaget i november avser den ersättning som krediterats arbetsgivares skattekonton i oktober. Krediteringen redovisas på inkomsttitel 9693 Stöd, krediteringar på skattekonto.

De tillfälliga reglerna för ersättningen har upphört från och med oktober. Ersättning för höga sjuklönekostnader avseende perioden oktober-december betalas ut under första kvartalet 2022.  

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
nov 2021
Förändring
jämfört med
nov 2020
Utfall
jan-nov 2021
Förändring
jämfört med
jan-nov 2020
SB + ÄB
2021
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 9 175 - 329 104 893 - 2 467 117 345
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 516 - 244 39 074 621 41 449
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 367 - 141 37 403 - 1 705 40 473
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 197 - 14 2 189 - 172 2 421
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 147 46 2 116 116 2 442
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 1 022 20 14 474 - 1 367 19 850
2:1 Försäkringskassan 814 5 8 395 80 9 247
Övriga anslag 112 - 1 1 242 - 39 1 464
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 103 - 3 1 148 - 45 1 355
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 34 0 37
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 6 2 60 6 72
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt