November 2021 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän, Riksrevisionen, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev 1 688 miljoner kronor i november, vilket är 496 miljoner kronor (41,6 procent) högre än samma månad 2020. Det beror främst på att utgifterna inom anslagen 8:1 Mediestöd och 5:1 Länsstyrelserna m.m. blev högre än i november föregående år.


För perioden januari-november uppgår utfallet för utgiftsområdet till 14 775 miljoner kronor, vilket är 1 005 miljoner kronor (7,3 procent) högre än motsvarande period 2020. Det beror framför allt på att utgifterna inom anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. är 651 miljoner kronor (22,3 procent) högre och uppgår till 3 569 miljoner kronor.


Länsstyrelsernas högre utgifter består framför allt av utgifter för handläggningen av omsättningsstöd till enskilda näringsidkare men även utgifter till följd av att följa upp den så kallade pandemilagen, lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Pandemilagen trädde i kraft den 10 januari 2021. Den 22 september 2021 förlängde riksdagen lagen så att den gäller till och med den 31 januari 2022. Länsstyrelserna har uppdraget att se till att regelverk som beslutas med stöd av lagen följs. Länsstyrelserna har också fått uppdrag att bistå regioner med att genomföra vaccinationer mot covid-19 samt utökad testning för covid-19. Länsstyrelserna har anvisats ytterligare 641 miljoner kronor i ändringsbudget till bland annat ovan nämnda uppgifter.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
nov 2021
Förändring
jämfört med
nov 2020
Utfall
jan-nov 2021
Förändring
jämfört med
jan-nov 2020
SB + ÄB
2021
1 Rikets styrelse 1 688 496 14 775 1 005 16 741
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 56 - 8 868 8 977
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 73 1 793 34 927
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 12 6 77 8 100
2:5 Riksrevisionen 28 2 289 - 6 352
4:1 Regeringskansliet m.m. 749 98 7 281 288 8 174
5:1 Länsstyrelserna m.m. 563 290 3 569 651 4 091
6:1 Allmänna val och demokrati 8 - 8 102 - 25 122
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 2 - 1 108 - 2 118
8:1 Mediestöd 155 121 990 25 1 032
Övriga anslag 42 - 5 697 25 847
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 0 142 2 178
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 9 - 9 100 2 118
3:1 Sametinget 4 0 52 8 62
6:2 Justitiekanslern 5 1 52 5 78
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten 11 1 105 5 122
6:4 Valmyndigheten 2 1 19 3 21
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 168 - 1 169
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter 25
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 1 0 2
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 - 1 40 2 44
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 20 - 1 29
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt