November 2021 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 84,1 miljarder kronor i november, vilket är 16,5 miljarder kronor högre än samma månad 2020. Det beror huvudsakligen på förändringar i utlåningen till Riksbanken.

De takbegränsade utgifterna ökade dock med 1,7 miljarder kronor för samma period. Det är främst inom utgiftsområdena Hälsovård, sjukvård och social omsorg, Kommunikationer och Allmänna bidrag till kommuner som utgifterna har ökat. Avgiften till Europeiska unionen blev 3,7 miljarder kronor lägre än i november 2020.

För perioden januari-november uppgår de totala utgifterna till 959,1 miljarder kronor. Det är 72,4 miljarder kronor (7,0 procent) lägre än motsvarande period föregående år.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
nov 2021
Förändring
jämfört med
nov 2020
Utfall
jan-nov 2021
Förändring
jämfört med
jan-nov 2020
SB + ÄB
2021
1 Rikets styrelse 1 688 496 14 775 1 005 16 741
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 0 142 2 178
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 56 - 8 868 8 977
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 73 1 793 34 927
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 12 6 77 8 100
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 9 - 9 100 2 118
2:5 Riksrevisionen 28 2 289 - 6 352
3:1 Sametinget 4 0 52 8 62
4:1 Regeringskansliet m.m. 749 98 7 281 288 8 174
5:1 Länsstyrelserna m.m. 563 290 3 569 651 4 091
6:1 Allmänna val och demokrati 8 - 8 102 - 25 122
6:2 Justitiekanslern 5 1 52 5 78
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten 11 1 105 5 122
6:4 Valmyndigheten 2 1 19 3 21
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 168 - 1 169
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter 25
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 2 - 1 108 - 2 118
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 1 0 2
8:1 Mediestöd 155 121 990 25 1 032
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 - 1 40 2 44
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 20 - 1 29
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 244 58 15 208 - 126 17 550
1:1 Statskontoret 7 - 1 84 - 2 102
1:2 Kammarkollegiet 8 1 76 16 91
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 0 - 3 17 4 20
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 1 1 1 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 934 18 12 397 110 14 107
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 9 0 11
1:7 Konjunkturinstitutet 6 1 61 1 67
1:8 Ekonomistyrningsverket 15 2 157 9 198
1:9 Statistiska centralbyrån 62 14 528 - 20 586
1:10 Bidragsfastigheter 40 20 253 55 341
1:11 Finansinspektionen 56 2 580 4 655
1:12 Riksgäldskontoret 31 2 294 6 330
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 9 1 14
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 2 - 235 133
1:15 Statens servicecenter 61 4 624 45 758
1:16 Finansmarknadsforskning 8 8 29 11 40
1:17 Upphandlingsmyndigheten 10 2 80 1 96
1:18 (2020) Myndigheten för digital förvaltning 4 - 13 4 - 132
3 Skatt, tull och exekution 1 101 79 11 206 451 12 824
1:1 Skatteverket 721 65 7 332 277 8 414
1:2 Tullverket 209 21 1 999 110 2 300
1:3 Kronofogdemyndigheten 172 - 7 1 875 64 2 110
4 Rättsväsendet 5 249 340 51 429 3 936 57 398
1:1 Polismyndigheten 2 957 233 27 957 2 215 30 988
1:2 Säkerhetspolisen 157 15 1 532 128 1 740
1:3 Åklagarmyndigheten 171 22 1 639 118 1 809
1:4 Ekobrottsmyndigheten 64 0 695 34 775
1:5 Sveriges Domstolar 598 41 5 811 296 6 471
1:6 Kriminalvården 911 33 9 571 906 10 654
1:7 Brottsförebyggande rådet 14 0 145 11 172
1:8 Rättsmedicinalverket 43 4 446 32 510
1:9 Gentekniknämnden 0 0 4 0 5
1:10 Brottsoffermyndigheten 4 0 39 - 4 44
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 11 3 96 7 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 306 15 3 260 224 3 651
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 2 - 8 61 - 37 95
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 12 0 19
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 0 49 4 68
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2 0 20 3 21
1:17 Domarnämnden 1 0 8 1 10
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet, gränsförvaltning och visering 8 - 16 84 0 244
5 Internationell samverkan 98 - 31 1 630 - 294 1 999
1:1 Avgifter till internationella organisationer 13 - 10 1 090 - 274 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 28 0 131 - 14 165
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 12 1 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 1 7 5
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 0 46 5 49
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 5 2 64 15 71
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 26 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 18 0 19
1:9 Svenska institutet 12 - 6 102 - 25 130
1:10 Information om Sverige i utlandet 2 1 10 3 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 30 - 18 130 - 12 173
6 Försvar och samhällets krisberedskap 5 615 - 667 55 597 5 545 71 283
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 3 696 374 34 201 2 359 41 926
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 100 - 19 1 002 250 1 467
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 1 076 - 970 12 078 2 674 17 808
1:4 Forskning och teknikutveckling 6 - 11 464 - 11 717
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 9 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 27 7 271 78 296
1:7 Officersutbildning m.m. 15 1 219 14 251
1:8 Försvarets radioanstalt 117 7 1 197 110 1 418
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 19 0 215 5 237
1:10 Nämnder m.m. 0 0 6 0 7
1:11 Försvarets materielverk 174 - 73 1 586 81 1 958
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 10 1 11
2:1 Kustbevakningen 113 - 6 1 176 14 1 354
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 1 1 11 - 43 25
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 15 1 17 - 15 28
2:4 Krisberedskap 66 13 1 014 13 1 283
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 397 0 397
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 129 8 1 272 - 2 1 545
2:7 Statens haverikommission 4 0 42 2 69
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 47 - 1 358 19 410
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 55 - 1 67
7 Internationellt bistånd 4 525 590 41 087 619 47 261
1:1 Biståndsverksamhet 4 376 569 39 509 450 45 396
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 125 17 1 352 119 1 586
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 12 - 1 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 18 7 165 50 191
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 3 - 3 35 - 1 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 2 0 15 1 21
8 Migration 681 - 75 7 408 - 1 403 9 268
1:1 Migrationsverket 362 - 4 3 684 - 234 4 421
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 197 - 49 2 342 - 978 2 880
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 2 1 117 - 4 128
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 73 0 716 - 33 771
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 13 - 3 131 - 33 227
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 11 - 19 173 - 79 362
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 12 - 6 137 - 41 324
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 12 5 108 - 1 155
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 8 595 1 602 125 961 43 947 137 664
1:1 Socialstyrelsen 71 29 652 16 772
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 11 3 81 3 90
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 14 0 138 2 154
1:4 Tandvårdsförmåner 731 174 6 248 907 7 295
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 774 133 29 052 1 652 31 873
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 2 245 997 48 354 33 940 47 486
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 36 17 458 - 10 513
1:8 Bidrag till psykiatri 9 - 2 2 057 - 45 2 164
1:9 Läkemedelsverket 18 6 166 36 184
1:10 E-hälsomyndigheten 8 0 76 5 119
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 5 2 2 248 - 651 3 000
1:12 Inspektionen för vård och omsorg 35 - 29 681 36 764
2:1 Folkhälsomyndigheten 46 6 526 112 635
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 0 83 1 121
2:3 Bidrag till WHO 0 0 39 - 4 45
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 0 72 0 76
2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 4 0 87 0 96
3:1 Myndigheten för delaktighet 4 - 1 50 - 2 62
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 189 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 3 0 29 2 32
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 6 2 750 28 833
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 12 0 121 - 3 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 022 3 22 082 407 24 476
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 294 248 9 112 7 309 13 346
4:6 Statens institutionsstyrelse 102 - 36 1 088 - 144 1 347
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 6 - 1 694 231 725
4:8 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2 0 29 7 38
5:1 Barnombudsmannen 2 - 1 23 0 27
5:2 Barnets rättigheter 3 1 122 53 137
6:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 0 35 4 39
6:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 121 51 620 57 764
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 9 175 - 329 104 893 - 2 467 117 345
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 516 - 244 39 074 621 41 449
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 367 - 141 37 403 - 1 705 40 473
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 103 - 3 1 148 - 45 1 355
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 197 - 14 2 189 - 172 2 421
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 34 0 37
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 147 46 2 116 116 2 442
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 1 022 20 14 474 - 1 367 19 850
2:1 Försäkringskassan 814 5 8 395 80 9 247
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 6 2 60 6 72
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 488 442 34 523 926 38 339
1:1 Garantipension till ålderspension 1 160 - 27 12 875 - 314 14 141
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 762 - 49 8 600 - 557 9 343
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 898 12 9 708 171 10 897
1:4 Äldreförsörjningsstöd 102 1 1 103 23 1 190
1:5 Inkomstpensionstillägg 509 509 1 525 1 525 1 990
2:1 Pensionsmyndigheten 57 - 4 713 78 778
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 714 533 92 514 622 104 202
1:1 Barnbidrag 2 781 2 30 600 61 33 681
1:2 Föräldraförsäkring 4 104 436 42 889 289 47 653
1:3 Underhållsstöd 234 12 2 453 42 2 594
1:4 Adoptionsbidrag 0 - 1 8 - 1 15
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 84 1 932 - 16 1 082
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 340 10 3 608 - 13 5 367
1:7 Pensionsrätt för barnår 673 42 7 398 463 8 071
1:8 Bostadsbidrag 499 30 4 626 - 204 5 741
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 557 0 5 751 - 2 337 7 956
1:1 Etableringsåtgärder 53 53 158 9 172
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 451 - 74 4 338 - 2 380 6 195
1:3 Hemutrustningslån 2 - 1 28 - 9 172
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 0 110 2 129
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 3 - 2 82 0 93
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 30 25 476 31 574
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 7 - 1 66 2 76
3:3 Bidrag för kvinnors organisering - 1 - 1 26 4 28
4:1 Åtgärder mot segregation 1 0 451 5 500
4:2 Delegationen mot segregation 2 1 16 - 1 18
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 7 002 - 1 034 84 557 6 247 106 299
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 697 - 63 7 027 315 7 849
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 3 167 - 925 42 179 4 863 52 703
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 879 74 10 340 4 164 12 366
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 598 9 17 615 150 20 482
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 13 4 104 10 122
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 100 - 13 1 116 81 1 996
1:7 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027 50
1:8 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 4 0 41 4 43
1:9 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 0 70 2 79
1:10 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 54 1 59
1:11 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 8 0 8
1:12 Bidrag till lönegarantiersättning 57 - 74 763 - 2 107 2 900
1:13 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 303 - 6 3 111 - 336 4 994
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 96 - 47 1 254 - 900 1 675
2:1 Arbetsmiljöverket 62 3 618 26 695
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 30 2 34
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 34 - 1 37
2:4 Medlingsinstitutet 9 7 53 10 56
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 4 1 31 6 39
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet 0 0 111 - 1 112
1:14 (2020) Lån till körkort - 4 - 42
15 Studiestöd 2 562 - 15 24 418 1 461 28 825
1:1 Studiehjälp 435 4 3 936 71 4 389
1:2 Studiemedel 1 833 - 7 17 373 1 350 20 681
1:3 Avsättning för kreditförluster 177 - 9 1 706 9 2 060
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 102 - 83 100
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 0 46 - 3 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 0 22 - 5 27
1:7 Studiestartsstöd 34 - 3 404 130 542
1:8 Centrala studiestödsnämnden 75 0 815 - 9 948
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 2 0 14 1 17
16 Utbildning och universitetsforskning 6 372 1 014 82 368 7 606 93 876
1:1 Statens skolverk 79 - 12 960 37 1 157
1:2 Statens skolinspektion 40 - 4 403 20 468
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 65 6 668 22 770
1:4 Sameskolstyrelsen 2 - 1 49 0 58
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 194 - 8 3 993 1 523 4 917
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 19 - 18 234 - 29 315
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 36 36 3 896 36 3 903
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 66 7 185 8 209
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 11 5 74 0 110
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 166 127 439 316 750
1:11 Skolforskningsinstitutet 2 - 1 20 0 25
1:12 Praktiknära skolforskning 0 0 19 1 19
1:13 Bidrag till lärarlöner 0 0 2 121 102 4 875
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet 2 2 105 - 3 163
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 6 182 1 342 6 230
1:16 Bidrag till vissa studier 1 1 7 1 18
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning 384 384 4 344 1 243 4 807
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan 12 1 119 10 139
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 340 23 3 253 541 3 635
2:1 Universitetskanslersämbetet 13 0 143 2 161
2:2 Universitets- och högskolerådet 19 4 186 23 243
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 172 18 1 871 176 2 043
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 199 10 2 137 66 2 335
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 196 16 2 151 166 2 347
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 205 12 2 202 72 2 407
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 199 15 2 178 155 2 376
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 147 9 1 578 52 1 725
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 165 14 1 802 141 1 967
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 150 7 1 611 43 1 760
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 132 10 1 447 106 1 579
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 103 4 1 116 28 1 219
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 10 1 602 111 1 748
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 90 5 966 29 1 056
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 4 728 43 795
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 148 10 1 583 58 1 731
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 15 1 277 162 1 393
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 158 15 1 676 106 1 834
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 5 704 55 768
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 37 2 392 10 429
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 6 701 64 765
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 4 257 18 282
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 103 10 1 110 92 1 213
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 5 352 23 386
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 5 819 58 893
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 29 5 290 27 319
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 8 602 67 658
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 4 259 18 284
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 7 977 79 1 066
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 3 253 18 277
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 25 3 270 30 295
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 99 4 109
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 5 636 54 694
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 14 3 137 16 151
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 0 196 5 214
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 50 3 55
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 10 2 112 17 123
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 39 - 5 42
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 48 5 530 50 578
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 3 95 13 105
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 41 3 445 36 486
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 3 98 17 108
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 5 486 47 531
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 1 105 5 115
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 4 420 40 458
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 4 92 18 102
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 39 4 422 39 461
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 5 88 24 98
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 4 339 44 370
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 60 7 66
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 4 392 41 428
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 3 84 13 93
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 15 1 165 10 180
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 20 1 22
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 64 2 70
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 10 0 13
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 12 1 132 7 144
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 20 1 22
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 3 438 35 478
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 13 5 111 26 124
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 36 2 39
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 22 2 24
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 304 35 3 430 262 3 837
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 98 33 1 278 - 185 1 531
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 39 3 432 29 472
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 228 4 2 506 48 2 734
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 72 25 73
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 485 31 5 941 466 7 146
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 49 49 418 29 420
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 15 3 155 2 184
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 23 - 7 1 070 47 1 117
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 4 1 35 5 41
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 50 1 57
3:7 Kungl. biblioteket 47 2 381 21 420
3:8 Polarforskningssekretariatet 4 1 50 7 50
3:9 Sunet 7 - 4 41 - 12 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 4 0 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 3 0 34 1 44
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 1 1 4 4 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 3 2 87 2 89
4:1 Internationella program 2 - 2 65 1 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 30 0 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 9 1 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 0 26 - 7 52
1:11 (2020) Fler anställda i lågstadiet 0 - 985
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 474 35 21 487 2 794 22 826
1:1 Statens kulturråd 7 0 46 - 7 67
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 3 - 12 2 775 1 356 3 280
1:3 Skapande skola - 11 - 6 178 - 2 201
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 3 - 8 41 1 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 1 - 1 4 - 4 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 2 0 1 761 98 1 782
1:7 Myndigheten för kulturanalys 2 0 14 2 17
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 26 1 1 101 - 69 1 137
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 0 - 4 215 9 228
2:3 Statens musikverk 8 1 100 7 123
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 16 7 161 29 201
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 8 0 108 10 127
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 0 63 3 71
4:1 Statens konstråd 2 - 5 9 - 13 11
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 8 3 49 19 68
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 1 0 13 1 14
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 40 4 46
5:1 Konstnärsnämnden 3 0 16 - 3 23
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 63 59 855 410 881
6:1 Riksarkivet 40 - 7 402 - 9 441
7:1 Riksantikvarieämbetet 29 9 258 17 289
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 99 96 269 - 6 288
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 0 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 118 - 23 1 257 - 42 1 553
8:2 Centrala museer: Stiftelser 2 0 295 - 76 297
8:3 Bidrag till vissa museer 1 - 3 91 - 14 101
8:4 Forum för levande historia 6 1 47 5 60
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 12 2 13
9:2 Stöd till trossamfund 7 3 105 1 107
10:1 Filmstöd 0 0 949 396 949
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 9 - 1 9
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 3 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 3 1 21 1 24
11:5 Stöd till taltidningar 3 0 31 3 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 6 - 1 45 1 52
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 - 49 289 3 291
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 1 0 2
13:1 Stöd till idrotten 0 0 3 922 447 3 922
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 2 - 5 80 42 102
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 - 3 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 4 - 23 195 - 93 222
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 4 770 308 4 770
14:2 Bidrag till tolkutbildning 1 0 45 4 55
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 100 - 40 100
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 147 0 193
15:1 Spelinspektionen 6 0 65 - 4 76
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 138 - 47 4 380 771 5 592
1:1 Bostadspolitisk utveckling 2 0 15 - 1 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 3 2 4 2 13
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 2 - 2 43
1:4 Boverket 27 3 273 10 353
1:5 Statens geotekniska institut 7 3 45 2 55
1:6 Lantmäteriet 55 - 2 608 20 669
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 1 - 28 38 - 4 305
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 21 - 24 3 118 740 3 800
1:9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 1 0 18 - 7 20
1:10 Innovativt och hållbart byggande 1 1 12 5 37
2:1 Konsumentverket 13 - 1 151 0 170
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 5 - 1 48 1 55
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 3 0 27 4 30
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 17 0 18
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 4 0 4
19 Regional utveckling 391 - 1 2 750 89 4 203
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 181 - 24 1 275 36 1 809
1:2 Transportbidrag 90 35 396 - 34 426
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 120 - 12 1 080 87 1 819
1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning perioden 2021-2027 150
20 Allmän miljö- och naturvård 947 444 12 722 3 512 18 200
1:1 Naturvårdsverket 52 - 4 531 12 608
1:2 Miljöövervakning m.m. 16 - 3 237 - 4 508
1:3 Åtgärder för värdefull natur 62 21 1 825 783 1 972
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden - 25 - 70 566 - 67 1 147
1:5 Miljöforskning 4 3 84 7 99
1:6 Kemikalieinspektionen 21 - 4 243 - 6 281
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 13 - 1 249 - 1 272
1:8 Klimatbonus 0 0 2 909 1 149 4 810
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 23 - 1 260 27 295
1:10 Klimatanpassning 7 - 3 93 1 118
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 46 11 1 071 9 1 405
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 14 - 1 52 - 31 250
1:13 Internationellt miljösamarbete 3 - 8 27 - 14 47
1:14 Skydd av värdefull natur 181 166 1 203 392 1 686
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 22 3 229 9 252
1:16 Klimatinvesteringar 259 194 1 715 933 1 915
1:17 Klimatpremier 3 3 122 29 270
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 39 35 124 112 150
1:19 Industriklivet 77 71 217 174 751
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 4 1 33 4 175
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 9 2 90 6 101
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 117 26 842 - 10 1 089
21 Energi 406 144 2 846 58 4 694
1:1 Statens energimyndighet 31 8 305 30 365
1:2 Insatser för energieffektivisering 3 - 12 19 - 155 28
1:3 Insatser för förnybar elproduktion 6 1 21 1 25
1:4 Energiforskning 288 97 1 252 - 20 1 515
1:5 Infrastruktur för elektrifierade transporter - 1 - 1 33 32 450
1:6 Energimarknadsinspektionen 13 3 134 12 153
1:7 Energiteknik 49 49 733 50 1 722
1:8 Elberedskap 13 - 3 206 48 270
1:9 Avgifter till internationella organisationer 3 2 23 0 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 1 1 122 60 140
22 Kommunikationer 8 257 2 038 59 110 3 028 77 765
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 3 486 183 24 455 806 30 819
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 815 636 23 509 840 30 078
1:3 Trafikverket 138 14 1 217 13 1 419
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 188 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 62 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 1 - 99 239 63 365
1:7 Trafikavtal 109 13 836 - 100 1 058
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 12 7 77 26 87
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 98 18 355 205 628
1:11 Trängselskatt i Stockholm - 343 - 695 1 663 - 181 2 239
1:12 Transportstyrelsen 185 - 13 2 001 44 2 233
1:13 Trafikanalys 7 2 54 - 2 71
1:14 Trängselskatt i Göteborg 33 22 977 - 155 1 008
1:15 Sjöfartsstöd 104 14 1 077 - 47 1 630
1:16 Internationell tågtrafik 0 0 1 1 5
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst 11 3 101 27 231
1:18 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik 0 0 3 000
1:19 Lån till körkort 3 3 41 41 151
1:20 Tillskott till Sjöfartsverket 0 0 130 130 130
2:1 Post- och telestyrelsen 6 1 63 10 76
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 10 - 4 105 - 7 136
2:3 Grundläggande betaltjänster 5 - 2 13 - 3 28
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 4 1 50 - 8 55
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 1 554 1 533 1 655 1 568 1 820
2:6 Myndigheten för digital förvaltning 11 11 124 124 151
2:7 Digital förvaltning 8 8 50 50 68
1:20 (2020) Tillskott till Luftfartsverket 0 382 0 - 245
1:21 (2020) Tillskott till Sjöfartsverket 0 0 37 - 172
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 1 103 327 10 968 - 113 23 835
1:1 Skogsstyrelsen 55 13 461 31 545
1:2 Insatser för skogsbruket 326 287 483 276 725
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 15 2 147 8 161
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 10 0 113 - 1 128
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 1 0 8 0 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 78 61 443 334 563
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 6 6 32 - 13 53
1:8 Statens jordbruksverk 65 8 558 12 614
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 1 1 10 3 12
1:10 Gårdsstöd m.m. 1 0 223 - 25 7 159
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 39 - 5 89 - 27 150
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 0 0 10 - 14 31
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 5 - 6 76 - 17 167
1:14 Livsmedelsverket 26 2 240 16 270
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 18 4 137 10 194
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 43 - 4 43
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 116 - 11 2 758 - 233 4 921
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 73 - 40 2 149 - 922 4 541
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 8 6 217 230 250
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 14
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 4 1 91 - 12 129
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 183 18 1 987 167 2 170
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 68 - 7 573 47 696
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 3 - 16 92 - 1 107
1:27 Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet 2 2 21 21 29
1:28 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 30
1:29 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 120
24 Näringsliv 1 880 - 3 151 27 860 - 28 405 94 760
1:1 Verket för innovationssystem 25 4 242 15 271
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 612 191 2 820 344 3 533
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 1 069 310 1 054
1:4 Tillväxtverket 115 71 836 444 1 162
1:5 Näringslivsutveckling 95 - 30 569 82 968
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 3 - 2 53 0 65
1:7 Turistfrämjande 0 0 155 40 155
1:8 Sveriges geologiska undersökning 21 5 206 2 245
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 5 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 8 0 14
1:11 Bolagsverket 3 - 2 45 6 49
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 8 0 8
1:13 Konkurrensverket 12 - 2 143 2 165
1:14 Konkurrensforskning 0 0 5 0 11
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 120 - 40 120
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 0 8 - 10 25
1:17 Kapitalinsatser i statligt ägda företag 0 - 10 397 1 401
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 16 - 1 19
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 0 - 16 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 0 257 - 40 279
1:21 Patent- och registreringsverket 29 - 1 304 3 341
1:22 Stöd vid korttidsarbete 253 - 2 037 6 865 - 26 723 17 725
1:23 Stöd till enskilda näringsidkare 91 83 1 989 1 980 10 701
1:24 Omställningsstöd 393 - 1 317 9 768 4 968 40 401
1:25 Researrangörslån 0 0 111 111 679
1:26 Stöd till handelsbolag 10 10 349 349 2 537
1:27 Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag 174 - 121 1 175 65 9 080
1:28 Evenemangsstöd 5 5 35 35 3 000
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 3 0 29 0 36
2:2 Kommerskollegium 6 0 77 3 92
2:3 Exportfrämjande verksamhet 2 - 10 351 - 34 350
2:4 Investeringsfrämjande 1 1 95 27 98
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 20 - 2 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 31 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 0 0 95 71 100
25 Allmänna bidrag till kommuner 12 769 2 063 140 466 - 5 792 153 485
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 12 376 2 309 136 135 25 394 148 511
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 393 5 4 323 50 4 717
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 7 0 7
1:4 Tillfälligt stöd till enskilda kommuner och regioner 250
1:4 (2020) Stöd med anledning av flyktingsituationen - 250 - 2 750
1:5 (2020) Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 0 - 28 486
26 Statsskuldsräntor m.m. 1 290 - 15 885 - 2 423 - 21 558 165
1:1 Räntor på statsskulden 1 290 - 15 856 - 2 511 - 21 520 10
1:2 Oförutsedda utgifter 0 - 2 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 0 - 29 88 - 36 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 4 415 - 3 693 50 905 7 512 53 851
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 4 415 - 3 693 50 905 7 512 53 851
Förändring av anslagsbehållningar - 7 766
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 7 686
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 80
Summa utgiftsområden 98 736 - 14 722 1 084 397 27 635 1 320 442
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 97 446 1 163 1 086 821 49 193 1 320 357
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 9 495 20 566 - 128 857 - 104 128 14 881
Kassamässig korrigering - 5 143 10 693 3 605 4 091 278
Totala utgifter 84 098 16 536 959 146 - 72 401 1 335 601
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt