Oktober 2021 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration blev 748 miljoner kronor i oktober, vilket är 137 miljoner kronor (15,4 procent) lägre än i oktober 2020. 

Utfallet för de första 10 månaderna uppgår till 6 727 miljoner kronor, vilket är 1 328 miljoner kronor (16,5 procent) lägre jämfört med samma period 2020. Ersättningarna till asylsökande, kommuner och regioner har minskat med 821 miljoner kronor och Migrationsverkets utgifter för asylsökandes boende har minskat med 108 miljoner kronor. Det beror på att antalet personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem har minskat med 26,9 procent. Det lägre antalet mottagna förklarar också varför utgifterna för Migrationsverkets förvaltning minskat med 230 miljoner kronor.

Antal asylsökande m.m. oktober 2021
2021 2020 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande oktober 1 078 1 038 40 3,9
- varav män (inkl. pojkar) 719 658 61 9,3
- varav kvinnor (inkl. flickor) 359 380 -21 -5,5
- varav ens. barn och unga 55 57 -2 -3,5

Källa: Migrationsverket

Antal asylsökande januari-oktober 2021
2021 2020 Förändring Förändring %
Antal asylsökande januari-oktober 9 115 11 194 -2 079 -18,6
- varav män (inkl. pojkar) 5 737 6 825 -1 088 -15,9
- varav kvinnor (inkl. flickor) 3 378 4 369 -991 -22,7
- varav ens. barn och unga 432 427 5 1,2
- varav pojkar 317
- varav flickor 115

Källa: Migrationsverket

Beviljade uppehållstillstånd januari-oktober 2021
2021 2020 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd jan-oktober 79 385 75 613 3 772 5,0
-varav asyl 10 057 8 401 1 656 19,7
-varav anhöriga till asylsökande 2 984 4 833 -1 849 -38,3
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 4 411 6 805 -2 394 -35,2
-varav arbetsmarknad 21 686 17 645 4 041 22,9
-varav anhöriga, arbetsmarknad 11 330 10 453 877 8,4
-varav övriga 10 005 8 611 1 394 16,2
-varav anhöriga, övriga 18 912 18 865 47 0,2

Källa: Migrationsverket

Boende i Migrationsverkets mottagningssystem i oktober 2021
Oktober 2021 Oktober 2020 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 23 962 32 791 -8 829 -26,9
- varav ensamkommande barn och unga 564 676 -112 -16,6

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
okt 2021
Förändring
jämfört med
okt 2020
Utfall
jan-okt 2021
Förändring
jämfört med
jan-okt 2020
SB + ÄB
2021
8 Migration 748 - 137 6 727 - 1 328 9 268
1:1 Migrationsverket 358 14 3 322 - 230 4 421
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 266 - 123 2 145 - 929 2 880
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 69 - 4 643 - 33 771
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 13 - 3 119 - 30 227
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 12 - 10 162 - 60 362
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 16 - 1 125 - 35 324
Övriga anslag 14 - 10 211 - 10 283
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 - 4 115 - 5 128
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 14 - 6 96 - 6 155
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt