Oktober 2021 Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområdet omfattar utgifter för försvar, samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet.

Utfall för utgiftsområdet Försvar och samhällets krisberedskap

Miljoner kr

Utfallet för Försvar och samhällets krisberedskap blev 9 600 miljoner kronor i oktober, vilket är 5 286 miljoner kronor (122,5 procent) högre jämfört med oktober 2020. Det högre utfallet avser främst leverantörsutgifter inom anslag 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar.

Hittills i år uppgår utfallet till 49 982 miljoner kronor. Det är 6 212 miljoner kronor (14,2 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020. Det beror främst på högre utgifter för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar. Utfallet uppgår till 11 002 miljoner kronor, vilket är 3 644 miljoner kronor (49,5 procent) högre jämfört med motsvarande period föregående år. Utfallet för anslag 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap uppgår till 30 505 miljoner kronor, vilket är 1 984 miljoner kronor (7,0 procent) högre än föregående år.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, miljoner kronor
Utfall
okt 2021
Förändring
jämfört med
okt 2020
Utfall
jan-okt 2021
Förändring
jämfört med
jan-okt 2020
SB + ÄB
2021
6 Försvar och samhällets krisberedskap 9 600 5 286 49 982 6 212 71 283
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 3 955 570 30 505 1 984 41 926
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 76 - 10 902 268 1 467
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 4 854 4 653 11 002 3 644 17 808
1:4 Forskning och teknikutveckling 5 5 458 0 717
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 26 6 244 70 296
1:8 Försvarets radioanstalt 127 8 1 080 103 1 418
1:11 Försvarets materielverk 158 28 1 412 154 1 958
2:1 Kustbevakningen 119 - 6 1 063 20 1 354
2:4 Krisberedskap 67 15 948 - 1 1 283
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 397 0 397
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 125 6 1 142 - 10 1 545
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 37 7 311 19 410
Övriga anslag 51 3 520 - 41 706
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 8 0 11
1:7 Officersutbildning m.m. 18 3 204 13 251
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 21 1 195 4 237
1:10 Nämnder m.m. 1 0 6 0 7
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 9 1 11
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 0 10 - 44 25
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 1 - 1 1 - 15 28
2:7 Statens haverikommission 4 0 38 1 69
4:1 Elsäkerhetsverket 5 - 1 50 - 1 67
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt