Oktober 2021 Kassamässig korrigering

Posten utgör skillnaden mellan å ena sidan nettot av vad som redovisats mot budgetens anslag och inkomsttitlar och å andra sidan nettot av in- och utbetalningar över statens centralkonto i Riksbanken. Kassamässiga korrigeringar uppstår dels till följd av periodiseringsskillnader, dels till följd av att det förekommer transaktioner över statens centralkonto som inte har sin motsvarighet på anslag eller inkomsttitlar och vice versa. Utfallet för den kassamässiga korrigeringen är en restpost, men den kan till stora delar specificeras.

Utfall för Kassamässig korrigering

Miljoner kr

Den kassamässiga korrigeringen blev - 5 851 miljoner kronor i oktober.

Hittills i år uppgår den kassamässiga korrigeringsposten till 8 749 miljoner kronor, vilket är 6 602 miljoner kronor lägre än motsvarande period 2020.

Kassamässiga korrigeringar förekommer vid de flesta myndigheterna. De kassamässiga korrigeringarna uppstår på grund av skillnader mellan myndigheternas redovisning mot anslag och de anslagsbelopp som har tillförts myndighetens räntekonto. När redovisningen mot anslag är högre än de anslagsbelopp som tillförts räntekonto påverkas den kassamässiga korrigeringen negativt. Om fallet är det omvända påverkas den kassamässiga korrigeringen positivt. Även när redovisningen mot inkomsttitel periodiseras till en annan period än då betalning sker uppstår en kassamässig korrigering.

Hittills i år har Försvarets materielverk redovisat 2 589 miljoner lägre belopp mot anslag än vad som har tillförts deras räntekonto. Försvarsmakten har redovisat 3 556 miljoner kronor lägre belopp mot anslag än vad som har tillförts räntekontot. Trafikverket har redovisat 6 549 miljarder lägre belopp mot anslaget än vad som har tillförts deras räntekonto i Riksgäldskontoret. Sammantaget påverkar dessa tre myndigheter den kassamässiga korrigeringsposten med 12 695 miljoner kronor hittills i år.

I motsatt riktning har den kassamässiga korrigeringsposten, i februari, påverkats av att auktionslikviden från Post- och telestyrelsens auktioner i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden (den 19 januari) har betalats in till staten i februari. Auktionslikviden uppgick till 2 317 miljoner kronor och inkomsterna ska periodiseras på inkomsttitel 2811 över den tid som tillståndet gäller, i detta fall till och med år 2045. Utfallet för varje enskild månad påverkas därmed marginellt, men den kassamässiga korrigeringsposten påverkas negativt med ungefär 2 300 miljoner kronor i februari, vilket påverkar utfallet hittills i år med samma belopp.

Kassamässig korrigering, miljoner kronor
Utfall
okt 2021
Förändring
jämfört med
okt 2020
Utfall
jan-okt 2021
Förändring
jämfört med
jan-okt 2020
SB + ÄB
2021
Kassamässig korrigering - 5 851 - 4 889 8 749 - 6 602 278
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt