Oktober 2021 Förändring av anslagsbehållningar

Anslagen i statens budget är ramanslag. Ramanslag kan både överskridas och sparas till kommande år. I statens budget budgeteras därför även förändring av anslagsbehållningar. Denna budgetpost är inte fördelad per anslag. Om posten i budgeten är negativ beräknar regeringen att anslagsbehållningarna ska öka.  Om posten däremot är positiv beräknar regeringen att anslagsbehållningarna ska användas för att finansiera budgetårets verksamhet. Posten utgör ett netto av anslagsbehållningar från föregående budgetår, sparade medel från aktuellt budgetår och utnyttjande av anslagskrediter. I redovisningen av det slutliga utfallet ingår däremot förbrukning av anslagsbehållningar och utnyttjande av anslagskredit i utgifterna för respektive anslag och utgiftsområde.

Förändring av anslagsbehållningar, miljoner kronor
Utfall
okt 2021
Förändring
jämfört med
okt 2020
Utfall
jan-okt 2021
Förändring
jämfört med
jan-okt 2020
SB + ÄB
2021
Förändring av anslagsbehållningar - 7 766
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 7 686
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 80
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt