Oktober 2021 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för Statsskuldsräntor m.m. blev ett överskott på 1 456 miljoner kronor i oktober. Det ska jämföras med utfallet i oktober 2020 som var ett överskott på 1 153 miljoner kronor. Skillnaden är 304 miljoner kronor och avser främst högre inkomster från överkurser vid emission samt lägre utgifter för räntor på lån i svenska kronor.

Utfallet för perioden januari-oktober uppgår till ett överskott på 3 714 miljoner kronor. Det är en skillnad på 5 673 miljoner kronor jämfört med motsvarande period 2020, då utgifterna uppgick till 1 959 miljoner kronor. Skillnaden förklaras främst av lägre kursförluster, lägre valutakursförluster samt högre inkomster från överkurser vid emission.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

Överkurser uppstår om marknadsräntan understiger obligationens kupongränta vid emissionstillfället. Köparen av obligationen är då beredd att betala ett högre pris eftersom detta kompenseras av en högre löpande avkastning fram till dess att obligationen förfaller. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs redovisas det som en ränteinkomst. Inkomsterna från överkurser blev 1 274 miljoner kronor i oktober, vilket är 257 miljoner kronor högre jämfört med oktober 2020. För perioden januari‑oktober uppgår inkomsterna från överkurser till 10 360 miljoner kronor. Det är 1 461 miljoner kronor (16,4 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020.

Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades. För perioden januari-oktober uppgår valutakursförlusterna till 632 miljoner kronor, vilket är 1 881 miljoner kronor (74,8 procent) lägre jämfört med motsvarade period 2020.

Kursförluster uppstår när Riksgäldskontoret köper tillbaka obligationer och marknadsräntan vid köptillfället understiger kupongräntan. För perioden januari-oktober uppgår kursförlusterna till 1 545 miljoner kronor, vilket är 2 721 miljoner kronor (63,8 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020.

Tabell 1: Räntor på statsskulden i oktober 2021 jämfört med motsvarande period 2020, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall oktober 2021 Utfall oktober 2020 Skillnad okt 2021 - okt 2020 Utfall jan-okt 2021 Utfall jan-okt 2020 Skillnad 2021-2020
Räntor på lån i svenska kronor -624 -426 -198 5 244 5 262 -18
Räntor på lån i utländsk valuta (*) -33 -103 70 1 151 1 977 -826
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -1 274 -1 016 -257 -10 360 -8 899 -1 461
Summa räntor -1 930 -1 545 -385 -3 964 -1 660 -2 304
Räntor på in- och utlåning (*) -42 -43 1 -2 014 -3 257 1 243
Valutakursförluster (+)/vinster (-) 392 314 78 632 2 513 -1 881
Kursförluster (+)/vinster (-) 124 120 4 1 545 4 267 -2 721
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter -1 457 -1 155 -302 -3 801 1 863 -5 664

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
okt 2021
Förändring
jämfört med
okt 2020
Utfall
jan-okt 2021
Förändring
jämfört med
jan-okt 2020
SB + ÄB
2021
26 Statsskuldsräntor m.m. - 1 456 - 304 - 3 714 - 5 673 165
1:1 Räntor på statsskulden - 1 457 - 302 - 3 801 - 5 664 10
1:2 Oförutsedda utgifter 0 - 2 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 0 - 2 87 - 7 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt