Oktober 2021 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, landsbygd, livsmedel, djur, skog och jakt samt rennäring och andra samiska näringar. Utgiftsområdet omfattar även verksamhet inom utbildning och forskning.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel uppgick till 3 132 miljoner kronor i oktober, vilket är 18 miljoner kronor (0,6 procent) lägre än i oktober 2020.

För perioden januari-oktober uppgår utfallet för utgiftsområdet till 9 866 miljoner kronor, vilket är 440 miljoner kronor (4,3 procent) lägre än motsvarande period 2020. Det beror främst på att utgifterna inom anslagen 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och 1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur har minskat med totalt 1 104 miljoner kronor jämfört med motsvarande period 2020.

Utgifterna för anslaget 1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar verkar åt det andra hållet och har ökat med 272 miljoner kronor hittills i år jämfört med motsvarande period 2020. Utgifterna har ökat framför allt på grund av utbrott av fågelinfluensa och spridning av viruset Sars-CoV-2 hos minkar. Även utgifterna inom anslaget 1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket har ökat och då främst i form av statligt stöd för produktion av biogas som ska användas som biodrivmedel.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
okt 2021
Förändring
jämfört med
okt 2020
Utfall
jan-okt 2021
Förändring
jämfört med
jan-okt 2020
SB + ÄB
2021
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 3 132 - 18 9 866 - 440 23 835
1:1 Skogsstyrelsen 52 9 406 18 545
1:2 Insatser för skogsbruket 4 - 25 157 - 11 725
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 18 7 365 272 563
1:8 Statens jordbruksverk 62 9 494 4 614
1:10 Gårdsstöd m.m. - 3 - 13 221 - 25 7 159
1:14 Livsmedelsverket 26 5 214 14 270
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 1 411 274 2 642 - 222 4 921
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 1 228 - 357 2 076 - 882 4 541
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 1 25 209 224 250
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 183 18 1 804 150 2 170
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 58 28 506 54 696
Övriga anslag 93 2 772 - 36 1 381
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 14 1 132 5 161
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 9 - 1 103 - 1 128
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 7 0 10
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 26 - 19 53
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 3 0 9 2 12
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 23 - 4 50 - 22 150
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 3 - 3 10 - 14 31
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 12 - 3 71 - 12 167
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 22 14 119 6 194
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 - 1 43 - 4 43
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 14
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 4 - 1 87 - 13 129
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 3 - 1 89 16 107
1:27 Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet 1 1 19 19 29
1:28 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 30
1:29 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 120
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt